DE DIALECTDAG 199?, of 'Miel de Piel en het mysterie van de zwarte tas' De titel van dit stukje zou kunnen doen vermoeden dat het hierna ge schrevene een soort spannend jon gensboek wordt. Neen, niets is min der waar: het gaat om twee treffende begrippen die de Dialectdag kenschet sen. Leest u maar: Even dacht ik: hèt is er nog niet, het speciale gevoel. Ja, zij waren er weer allemaal. Alle mensen die schielijk na het verschijnen van het herfstnummer van Nehalennia weer de betalingsopdracht hadden ingevuld èn verstuurd, mochten kort daarop het groengekleurde toegangsbewijs voor de 17e oktober ontvangen. Onwillekeurig bekruipt me de gedach te tijdens het verorberen van koffie en bolus dat de publicatie in de PZC enige dagen tevoren, waarin de voor zitster gewag maakte van het feit dat onze vereniging 'vooral niet gezien mag worden als een gezelligheidsvere niging' het inschrijversaantal heeft beperkt - omdat je dan niet meer mag lachen - maar als ik rond me kijk valt dat alles mee. In een 'uitver kocht huis' mag mevrouw Van de Zande- Vleugels Schutter de aanwezigen, on der wie diverse hoogwaardigheidsbe kleders, verwelkomen en zoals altijd stipt op tijd. Bij het aan de orde stellen van de notulen zijn er geen vragen, hetgeen de voorzitster doet verzuchten: 'J'ebbe ze toch wè heleze, ee.' Jopie Meerman uit Tholen heeft voor een ingezonden stuk gezorgd in de vorm van een potje babbelaars, onder Tholenaren beter bekend als 'kokkie- nen' De heer De Vin doet vervolgens ver slag van de ontwikkelingen rond het regioboek Schouwen-DuivelandDit is nu voor driekwart klaar en men hoopt één en ander toch nog op rede door Jaap Murre lijke termijn gereed te hebben. De duur van het project doet een oud voorzitter vragen: 'Oe lank motte we noe nog wachte, want me bin al oud?' Zoals we al jaren gewend zijn, klop pen de boeken van penningmeester Oele weer tot op de cent en kan hij bij de toelichting op dc balans nog vermelden dat de provinciale subsidie verhoogd is en dat we nu de B-sta tus hebben (het lijkt de omroep wel) hetgeen inhoudt dat de subsidie is geïndexeerd Bij monde van de aftredende mevr. Van Gorsel doet de kascommissie verslag en wordt de penningmeester gedechar geerd. In de plaats van mevr. Van Gorsel zal mevr. Wisse-Kleppe volgend jaar mede controleren. Weet u nog waar ik dit stukje mee begon. .over dat gevoel? Nou, plotse ling is het er weer. Net als met die braadboterdat kun je niet uitleg gen, daar moet je bij zijn.... die sfeer ....die vonk... die tinteling... als het ware de geest van de eenheid in verscheidenheid die ons dialect toch is. Zeker als het officiële deel wordt onderbroken door de voorzit ster met een ontboezeming over de 'verrotterdammisering' van ons dia lect. Woorden als 'smoelsmid', 'pissig', 'bakje koffie', 'doei' en vooral het woord waarmee de Engelsman zijn eigen afvalprodukt omschrijft zijn haar een gruwel. Daar zijn toch veel leukere echt Zeeuwse uitdrukkingen voor. Laten we die dan ook gebruiken en behouden via onze kinderen en klein kinderen De heer Francke doet verslag over de voortgang van het onderzoek. Het blijkt dat de radioprogramma's op woensdag van 17.30 tot 18.00 uur via Omroep Zeeland een schat aan 36

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 38