dagpresentator de heer Kluiver best 'Vast op de planken' mag heten, brengt het stuk 'Die wat bewaert die ei wat'. Een stuk vol verwarring en Zeeuwse humor. Actueel door de stelende wijk zuster die de financiële problemen in de zorgsector gestalte geeft. Koste lijke types zoals Ube de scharrelaar en Krina de werkster veroorzaken diverse lachsalvo's en terecht krij gen de spelers en speelsters een gul applaus. Na de thee krijgen onze ei gen bard Engel Reinhoudt en de Zeeuws Vlaamse groep 'Ambras' ruim baan op het toneel. Een keur van liedjes uit o.a. de nieuwe CD van Engel en Ambras zorgt voor een sfeervolle af sluiting van deze dag. Liedjes zoals 'Najaer' en 'Mossels' van Engel en 'De Spiegelkaste' van Ambras zijn echt juweeltjes. Het droeve verhaal van 'Miel de Piel', de wilde eend uit het land van Saeftinghe, zorgt zowaar nog voor een brok in de keel. Dit verdwijnt echter weer snel tijdens het meegalmen met het langzamerhand reserve-Zeeuwse volkslied "n Bolus bie de koffie', dat een onverbidde lijke hit gaat worden over de hele aardbol. En ja dan is het zover: na de gebrui kelijke bloemenhulde, waarbij Koos Oele de door haarzelf gekochte en neergezette bloemen krijgt aangeboden wordt zoals gebruikelijk onze 'dierb're plek' nog bezongen en vertrekken we weer huiswaarts na een fijne dag. 'Het' was er dus weer wel! Volgende dialectdag op 16 okt. 1993 MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOE1 Jubileumdag Vier Ambachten, zaterdag 26 september 1992 op het Prov. Do mein Puyenbroeck te Wachtebeke. De academische zitting werd gehou den omdat het 750 jaar geleden is dat gravin Johanna van Constantino- pel en graaf Thomas van Savoye de 'Keure' verleenden aan de Vier Am bachten (Bouchoute, Assenede, Axel en Hulst) en omdat 500 jaar geleden besloten werd de Graaf Jansdijk aan te leggen ter bescherming van het achterland. Voor een zeer goed gevulde zaal werd de Vier Ambachten Mars ten gehore gebracht door muzikanten uit 9 ge zelschappen uit de Vier Ambachten. Een internationaal gezelschap dus, want de rijksgrens tussen Nederland en België loopt door de ambachten. Er was een overvolle agenda met veel toespraken van prominente personen, die dan tevens verzocht werden Oor konden uit te reiken aan mensen die zich verdienstelijk hadden gemaakt. De redevoeringen werden afgewisseld met muziek en zang. Veel liederen uit Valerius en het Antwerps Lied boek werden prachtig gezongen. Er werd een toneelfragment gespeeld uit 'Van Den Vos Reynaerde' en uit 'Floris ende Blanchefloer'Het eer ste in hedendaags Vlaams, het laatste in de streektaal die naar men beweert hei oud-Diets sterk benadert. Het blijkt dan toch weer dat het altijd moeilijk is andermans dialect te ver staan. Een hoogtepunt was de uitreiking der keure van 1492. Er werd een histo risch tafereel nagespeeld, gerecon strueerd naar een afbeelding in mini atuur van 540 jaar oud. De graaf gaf een uiteenzetting van het bestuur en rechtspraak van een ambacht. Alles werd vastgelegd in een keur. Daarna verdween de keure in een nieuwe eike houten kist met vier sloten. Elk am bacht heeft een sleutel. Men kan dus alleen gezamenlijk openen. Speciale aandacht kreeg het binnen kort te verschijnen Jubileumboek. Een grote verscheidenheid van onder werpen werd onder de aandacht van 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 40