TWEE ONBEKENDE MIDDELBURGSE LOODJES door Henk Hendrikse Op het gebied van verzamelen van munten en penningen zijn loden pen ningen 'de paria's der numismatiek'. Deze woorden die Marie de Man schreef in 1892 gelden vandaag de dag nog steeds. Hoewel er de laatste tijd door diverse oorzaken verschil lende van deze loden penningen aan het licht zijn gekomen, is de functie die ze in het verleden hebben gehad slechts ten dele verklaard. De bekendste loodjes van Middelburg zijn de presentiepenningen met aan de voorzijde de burcht of de Zeeuw se leeuw, en aan de keerzijde in Romeinse cijfers VI (6 stuivers). Deze werden aan de raadsleden uit gereikt na het bijwonen van een ver gadering. Daarnaast werden loden penningen uitgereikt aan armen, die ze konden inwisselen tegen brood of turf. Hiervan zijn ook diverse typen bekend. Ook werden loodjes gebruikt als controlemiddel bij opkomst van leden, bijvoorbeeld in de kerk. Deze droegen geen waarde-aanduiding maar waren door hun voorstelling als zoda nig herkenbaar. Het oudste gedateer de loodje dat Marie de Man beschrijft is van 1540. Het vertoont aan de voor zijde de burcht tussen 15-40. Op de keerzijde het cijfer 2Functie onbe kend In het voorjaar van 1983 werd op het stort van grond uit de Korte Geere, waar een bouwput werd gemaakt ten behoeve van nieuwbouw, het volgende loodje gevonden. Het heeft dezelf de voorzijde als het bovengenoemde, de burcht tussen 15-40, maar de keer zijde vertoont een gotische A. Ook van dit loodje is de functie niet bekend, maar gezien de burcht en het jaartal op de voorzijde is het toch vermoedelijk in opdracht van het stadsbestuur vervaardigd. De keerzijde met de letter A zou dan duiden op een armenpenning (afb.l). Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de gietmal van de voor zijde van deze loodjes voor de oor log werd bewaard op het stadhuis in Middelburg. In deze leistenen mal waren acht voorzijden uitgesneden in twee rijen van vier. Of deze mal de oorlog heeft overleeft is niet be kend. Waarschijnlijk bestonden er voor deze loodjes meerdere keerzij de-mallen. Voor een uitvoerige be schrijving en functie van deze lood jes: 'Over Zeeuwsche Loodjes', in: Keuze uit de numismatische geschrif ten van Marie G.A. de Man, uitg. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Middelburg 1980). Het tweede loodje2 dat uit dezelfde grond afkomstig is als het hierboven behandelde is evenmin bekend. Het vertoont op de voorzijde een G, en op de keerzijde een lang kruis (afb.2). IS afb. 7. Wederom Marie de Man schreef in 1910, in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde een artikel over een nog niet teruggevonden loodje van het Gasthuis in Middelburg. Dit loodje werd uitgereikt aan zie- 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 20