gelijk waren aan Zeeuwen en de Voc. fir was alle aanleiding toe. Zelfs het zegel van de Compagnie had op de achterzijde kunnen staan. Wellicht had zo de basis gelegd kunnen worden voor een serie 'Zeeuwen en de zee'. Want 'Zeeuwen en de WIC, 1674-1791' en 'Zeeuwen en de Admiraliteit', om maar eens wat te noemen, ontbreken nog altijd in de Zeeuwse maritieme geschiedschrijving De uitdrukking 'V/ie schrijft, die blijft' geldt zeker ook voor Doekra Roos. Zijn uit liefhebberij geschreven Zeeuwen en de WIC voorziet duidelijk in een behoefte. Hij heeft veel werk verzet, dat velen het nodige leesple zier zal verschaffen en waar menig onderzoeker en geïnteresseerde zijn OVER BOEKEN A.J. van der Veeke, M.C.S. Raats, J.J.B. Kuipers (red.), Een zuide- lijke kamer. Vlaanderennummer Bal- lustrada 6(1992)nr. 3/4. 96 blz., afbn. ISBN 90-74585-01-9 Prijs 12,50. Het Zeeuwse literaire kwartaalblad Ballustrada geeft naast reguliere af leveringen ook themanummers uit. Zo verschenen o.a. een Schelde- en een WOV-nummer, en werd in 1992 in samenwerking met uitgeverij ADZ de bundel Zeeuws Licht uitgebracht. Als dubbelnummer 3/4 van de zesde jaargang verscheen in december 1992 Een zuidelijke kamer. Twintig meren deels bekende Vlaamse dichters en prozaïsten leverden werk, o.a. Daniël Billiet, Hedwig Speliers en Erik Spinoy. De Zeeuwse beeldend kunstenaar Ko de Jonge zamelde bo vendien werk in van zeven Vlaamse beoefenaars van mail-art. Thema van deze inzendingen is de Vlaamse Leeuw. Een zuidelijke kamer kwam tot stand met medewerking van het Poëziecen- trum in Gent; het project werd ge steund door de provincie Zeeland. Het boekje is te koop in de 'betere' boekhandel en kan besteld worden op het redactieadres: Oranjestraat 24a, 4532 BS Terneuzen, voordeel mee kan doen. De achter stand van de in de literatuur sterk ondergewaardeerde Westindische Com pagnie is enigszins ingelopen. Ondanks de tekortkomingen, die ook een aansporing zijn tot verder onder zoek, is het een zeer welkome aan vulling als overzichtswerk en als bron voor tal van bijzonderheden uit de Zeeuwse Westindische geschiedenis en er zal de komende jaren nog heel vaak worden teruggegrepen op dit Zeeuwen en de WIC Doeke Roos, Zeeuwen en de Wescin- aische compagnie (uitg. Van Geyt Productions, Hulst 1992). 134 blz., afbn. bijllit .opg. ISBN 90-5327-040-X. Prijs 36,90. tel. 01150-96760. Kees Slager, De Ramp: een recon structie (Goes: De Koperen Tuin, T992~k 440 blz., afbn." ISBN 90 72 138 24 4 (paperback), ISBN SO 72 138 25 2 (gebonden). Prijs: paperback 49,90, gebonden 65, -. Kees Slagers De Ramp heeft in de maanden voor de verschijning van deze Nehalennia al zoveel publiciteit gehad dat het overbodig lijkt er in ons blad nog aandacht aan te besteden. Het gaat niettemin om een in Zeeland gemaakt boek over een in belangrijke mate Zeeuws onderwerp; een boek dat een voor zelandica-begrippen on gekende loopbaan kent. De eerste en tweede druk waren al bij ver schijnen uitverkocht. In januari ver scheen de derde druk. Als deze af levering van Nehalennia in uw bus valt, zuilen er zo'n 25.000 exempla ren van De Ramp zijn verspreid. Kranten en tijdschriften, radio en televisie besteedden volop aandacht aan dit boek, dat bovenal is geba seerd op verhalen van ongeveer 200 ooggetuigen van de februariramp in 1953. Slager stelt zich vooral kri- 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 32