wind- en getijgegevens Permanente expositie Windenergie De Ramp (29 januari t/m 31 december) OOSTKAPELLE, Zeeuws Biologisch Museum Duinvlietweg 6 (01188-2620) De Egel, Geliefd Stekeldier (t/m 19 april) Beeldhouwwerken (26 februari t/'m 18 april) SINT ANNALAND, Streekmuseum De Meestoof Bierensstraat 6 (01665-2649) e Watersnoodramp 1 februari 1953 en zijn gevolgen (17 april t/m 31 augustus) Geillustreerde Bijbels, voor kinderen er. volwassenen (17 april tot einde herfstvakantie) Marie Slager (17 april tot einde herfstvakantie) VLISSINGEN, Stedelijk Museum Bellamypark 21 (01184-12498) Eugene I.ueker (ovl.1943) grafisch werk, etsen, aquatintcn van Larid- schappen en kerken in Zeeland (t/m half april) Eily Strik, tekeningen (31 maart t/m 26 april, Bellamy 19) MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Stichting 'De Zeeuwse Taele' In september 1990 is ten behoeve van de voorbereiding van het sup plement op het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten door de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek de Stichting 'De Zeeuwse Taele' op gericht. De afgelopen 2 jaar heeft deze stichting zich onder voorzit terschap van ing. J.I. de Regt be ziggehouden met het verwerven van de benodigde middelen. Een en ander is door de teruggang van de welvaart in ons gewest nog slechts ten dele gelukt. Het stichtingsbestuur is dan cok nog niet in staat een wetenschap pelijk medewerker aan te stellen voor de samenstelling van dit supplement. Een gedeelte van de te verrichten werkzaamheden bestaat uit het bewer ken van reeds verzamelde en het bij eenbrengen van nieuwe gegevens. Bij het stichtingsbestuur rees de ge dachte om met vrijwilligers uit onze vereniging met dit gedeelte van de werkzaamheden een begin te maken. De stichting besloot in haar laatst gehouden vergadering schrijver dezes te benoemen tot coördinator voor bo- genoemde activiteiten. De voorlopig uit te voeren werkzaam heden bestaan uit: 1. De reeds door mevr. dr. N. Bakker op kaarten gezette lemmata overbren gen op een computerschijf. 2. Een programma (doen) vervaardi gen ter verwerking van de gegevens via een computer. 3. Het lopend archief van onze ver eniging toegankelijk maken. 4. In overleg met mevr. dr. N. Bak ker de nog niet verwerkte gegevens van de vragenlijsten bewerken. 5. Een index maken op de verschenen regioboeken; voor zover die reeds aanwezig is deze opnemen op een com puterschijf. 6. Het bestaande Zeeuws Woordenboek volledig overbrengen op een compu terschijf. 7. Onderzoek doen naar het voorko men van moderne begrippen en woor den in de dialecten 8. Herhaling van een door P.J. Meer- tens in 1934/1935 gedaan onderzoek naar diverse onderwerpen. Waar schijnlijk leven er nog deelnemers aan dit onderzoek. Door deze mensen opnieuw te vragen is het mogelijk veranderingen in het dialect tussen 1934/1935 en nu op te sporen. Het bovenstaande, ongetwijfeld wat ambitieuze werkplan zal slechts kun nen worden uitgevoerd met behulp van een aantal vrijwilligers(sters) Indien het lukt hiervoor voldoende krachten op te sporen, kan een begin worden gemaakt met de uitvoering. 36

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 38