SORGW1JCK door P.J.A. van Voorst Vader 20 april 1818 vindt in Colijnspiaat de openbare veiling1 plaats van 'Een Buitenplaats, met deszelfs Heeren huisinge, koetshuis, stallinge en oran jerie, genaamd Zorgwijk, staande in den Camperlandschen polder'. Voorts 'het bosch beplant met olme en Esse boomen, groot drie en twintig gemeten agt en zeventig roeden 9,8 ha); een weide, eveneens beplant met olme en Esse boomen, negen gemeten twee hondert vijf en vijftig roeden.' Ook de naast het heerenhuis aanwezige 'Hofstede met deszelvs huisinge, schuur, bakkeete en verdere timme- ringe' met drie arbeiderswoningen. Tenslotte 'een einde Dijks' en land verspreid liggende in de Kamper land-, Toren- en Sophiapolder' Dit bezit, verdeeld in 8 'parthijen' werd 'in massa' gekocht door Willem Lodewijk Vader, ontvanger der direc te belastingen te Wissenkerke. Hij betaalde 220,- per gemet, 8.000,- voor het 'houtgewas in het Bosch' en 400,- voor de mest in de 'mist- put' en de dilthouten (losse balken hoog in de schuur, waarop het hooi werd gestapeld) enz. Alles te zamen met bijbehorende las ten voor f 51.401,-. De betaling dien de te geschieden in 'klinkende Louis', dus Franse gouden munten. Hollandse en Zeeuwse munt werd als minder waardig afgewezen en - in nog krach tiger termen - papiergeld! Zomerhuis Uit deze koopakte blijkt helder dat Zorgwijk - of Sorgwijck, zoals het later steeds heette,o.a. op het VERDWENEN ZEEUWSE GEBOUWEN smeedijzeren hek - niet gebouwd is door Pieter Vader, de vader van Willem Lodewijk, zoals in veel geschriften foutief wordt vermeld (zie b.v. M.P. de Bruin, Wissenkerke 1651-1951 en H.C. de Kater e.a., Noordbevelandse Veldnamen*1De ver kopers waren de 23 erfgenamen van Abraham Swemer, die op 14 november 1817 kinderloos was overleden. Sorgwijck is gebouwd in 1775. Dat staat op het hek; er is geen reden daaraan te twijfelen. Een belangrijke vraag is waarom het buiten daar is gebouwd, halfweg Wissenkerke-Kamperland, dit in de tijd van volstrekte afwezigheid van verharde wegen op Noord-Beveland, en onhandig ver weg van Colijnspiaat, waar Swemer woonde. Meestal bouwde men zijn zomerhuis - want dat was het - wel dichter bij huis. Om die vraag te beantwoorden brengen wij in herinnering dat Noord-Beveland na de stormvloeden van 1530 en 1532 geheel onder water kwam te staan. Herdijking begon in 1598. De Kamper landpolder dateert van 1658, de naast Sorgwijck gelegen Torenpolder van 1697. In de laatste lag de 'Campensche Creecke', die Wissenkerke had geschei den van het Camperland. In de Kam perlandpolder lagen twee resten van zijtakken van de Campensche Creecke; de grootste bij Sorgwijck. De stichter wilde niet zo maar een huis in de pol der, maar een buitenplaats met fraaie waterpartij la Ter Ilooge op Walche ren. Een voor het huis gegraven vij ver werd via een pijpleiding gevoed door de kreek. Huis en vijver heeft 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 9