ARCHEOLOGIE ONDER WATER Arent D. Vos Op een dag als deze, georganiseerd door de Werkgroep Historie en Ar cheologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, met als thema 'Archeologie in Zeeland', verwacht u van een spreker over archeologie onder water natuurlijk een bijdrage over archeologie in Zeeuwse wateren. Wat dat betreft moet ik u helaas enigszins teleurstellen, want er is op dit moment nog niet zoveel te vertellen over (grootscheeps) ar cheologisch onderzoek op de Zeeuwse zeebodem. In het navolgende zal ik eerst proberen enkele redenen voor dit feit aan te wijzen. Daarna zal ik zeer beknopt de twee grote onderzoeken presenteren, waaraan de Afdeling Archeologie Onderwater (AAO) al enige jaren de handen vol heeft. Al doende krijgt u enig inzicht in de ontwikkelingen en de stand van zaken in de Nederlandse onderwater- en scheepsarcheologie. Gelukkig is het niet zo, dat Zeeland in het plaatje helemaal niet naar voren komt. Ik zie ruwweg drie redenen voor het feit, dat in Zeeland nog niet zoveel aandacht aan de archeologie onder water is geschonken. - Ten eerste is deze tak van de archeologische wetenschap in Nederland nog maar heel jong, terwijl de beschikbare middelen gering zijn en het werk onderwater zeer arbeidsintensief is. - Ten tweede is Zeeland sinds het begin van onze jaartelling nogal aan morfologische veranderingen onderhevig geweest. Zo is een groot deel van de huidige zeearmen ontstaan door sterke erosie, die waarschijnlijk veel van de oudere archeologische monumenten heeft weggevaagd. - Ten derde is er, zeker vergeleken met het noorden van Nederland, weinig lokale aktiviteit, die te onderzoeken vindplaatsen aandraagt. Ik zal deze drie punten nader met u uitwerken. Waarschijnlijk de belangrijkste reden voor schaarsheid tot nog toe in Zee land van grootschalig archeologisch onderzoek onder water is gelegen in de jonge leeftijd van deze tak van archeologie. Niet alleen in Nederland wordt archeologie pas sinds kort onder water bedreven, ook mondiaal is dat het geval. Pas door technische ontwikkelingen in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het voor mensen mogelijk om zich vrijelijk onder het wateroppervlak te begeven. Vanaf die tijd werden in de Middellandse Zee in toenemende mate historisch interessante scheepswrakken aangetroffen, waaronder heel wat uit de Griekse en Romeinse Oudheid. Het duurde echter tot de jaren zestig eer werd ingezien en aangetoond, dat archeologisch onderzoek op de zeebodem aan dezelfde hoge wetenschap pelijke eisen moest en kon voldoen als archeologisch onderzoek op het land. De koude, donkere en aan getijdenstromingen onderhevige Nederlandse wateren waren veel minder uitnodigend om in te duiken dan het heldere Middellandse-ZeewaterHet duurde hier dan ook tot de jaren zeventig eer de duiksport vaste grond onder de voeten kreeg. Een groeiend aantal sportduikers kwam sinds die tijd in toenemende mate zaken van archeo logische waarde op de zeebodem tegen. Vooral diegenen met nautische kennis en de beschikking over eigen schepen vonden veel. Ik noem als voorbeelden van aan te treffen zaken: prehistorische nederzettingen, 49

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 51