UIT DE LUCHT SPEUREN NAAR ARCHEOLOGISCHE SPOREN. LUCHTFOTOGRAFIE IN VLAANDEREN EN ZEELAND. Jean Bourgeois en Jacques Semey Het kan menigeen verwonderen dat Belgische archeologen hier in Zeeland komen spreken over luchtfotografische prospecties uitgevoerd op Neder lands grondgebied. Nochtans, er zijn meer dan voldoende wetenschappelijke motieven om vanuit België vluchten naar Nederland uit te voeren. Inderdaad, de hedendaagse staatsgrens tussen de provincies Oost- en West-Vlaanderen enerzijds en Nederland anderzijds, vormt geenszins een breuk in het landschap noch in de archeologische sporen. Landschap pelijke, bodemkundige, historische redenen pleiten voor een continuïteit tussen beide regio's. Zo stellen wij bijvoorbeeld vast dat de gebieden Aardenburg, Oostburg, Sluis, enz. op een soms merkwaardige wijze aansluiten bij o.m. archeologische vindplaatsen in Adegem, Maldegem, Sijsele en Brugge. Ook ten noorden van het Waasland is die continuïteit opmerkelijk Daarenboven hebben piloot J. Semey en de Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa sedert méér dan tien jaar ervaring met luchtfoto- grafische prospecties Historiek en onderzoeksgebied Hoewel J. Semey sedert het einde van de jaren '70 in archeologische lucht fotografie bedrijvig was, zal men moeten wachten tot 1984 vooraleer de Universiteit Gent voor het eerst het belang van de toen reeds gemaakte vondsten inzag. Snel konden kredieten voor vliegwerk gevonden worden en kon het luchtfotografisch bestand onderworpen worden aan een grondige en vooral multidisciplinaire wetenschappelijke studie, met o.a. terreinonderzoek (boringen, prospecties) en noodopgravingenInderdaad, het bestand, dat nu zowat 40.000 opnamen telt, bevat niet alleen archeologische informatie maar ook belangrijke gegevens voor geologen, geomorfologenbodemkundigengeografen, historici, enz. Hierop- ingaand werd in de schoot van de Universiteit Gent een Werkgroep Luchtfotografie opgericht, waarin vorsers vanuit deze verschillende hoeken samenwerken. Het onderzoeksgebied strekt zich uit over het grootste deel van de pro vincies Oost- en West-Vlaanderen, waarin drie verschillende gebieden kun nen worden onderkend, nl. een zandleemstreek in het zuiden, een centrale zandstreek en een poldergebied in het noorden (fig. 1). Hierbij sluit het Nederlands poldergebied wonderwel aan. Om praktische redenen beperken de vluchten zich in noordwaartse richting tot de W'esterschelde Het maken van opnamen op Nederlands grondgebied gaat uiteraard gepaard met het doorsturen van de informatie naar de bevoegde diensten, in casu de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, waarmee nauw wordt samengewerkt. Zo leidde een eerste reeks dia's tot proefboringen en terreinonderzoek op een 30-tal vindplaatsen. Methode In het kader van deze bijdrage kan de luchtfotografische prospectie, als methode, in al haar soms toch complexe bedoeningen niet grondig worden belicht. Wij beperken ons tot het essentiële wat de toepassing ervan in onze contreien betreft. De uiteindelijke opdracht van de waarnemer bestaat erin alle, zelfs onopvallende anomalieën in gewassen en op naakte gronden 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 9