Zijaanzicht von do steven (stuurboordzijde) met daarop aangebrachte dicpgangs merken. Lengte 8,95 m. Op deze werktekening zijn de 'moeten' waar de verbin dingsstukken bevestigd waren duidelijk te zien. resultaten van het onderzoek bekend zijn, zal getracht worden de vele vra gen die t.a.v. deze vondst bestaan door archiefonderzoek te beantwoor den. We sluiten dan ook niet uit dat we 'onze' stille getuige alsnog haar geheimen willen ontfutselen. Het onderzoek van de steven draagt hopelijk ook bij aan de - geringe - kennis over de wijze waarop in het verleden bij de bouw van houten schepen diepgangsmerken werden aan gebracht Noten 1. Hoos 1986, p. 40-44. 2. Heijkoop 1989, p. 181. Literatuur Heijkoop, C., Ue Westerschelde bij storm en mist (Vlissingen Ï989). Petreus, 12.W., Het schip vaart uit (Bussum 1975). Koos, DZeeuwen en de VOC (Middelburg 1987). Koos, D., 'Het Admiraalschip van Zeeland de "Wulcheren"'Spiegel der Zeilvaurt, 1986. Witsen, N., Aeloude en hedendaegse Scheeps bouw en Bestier (Amsterdam 1671). Yk, C. van, De Nederlandsche Scheops-bouw- konst open gestelt (Amsterdam 1697). 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 17