ARCHEOLOGISCH NIEUWS 1992 R.M. van Ileeringcn Uit: Jaarvei'slag 1992 van de Rijksdienst voor liet Oudheidkundig Bodemon derzoek, Amersfoort (Kerkstraat 1, 3811 CV; tel. 033-634233). Provinciaal archeoloog Zeeland dr. R.M. van Heeringen. Kantoor en Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Balans 17, 4331 BL Middelburg; tel. 01180-23732. Algemeen Ook niet liet officieuze verschijnen van de lang verwachte provinciale nota 'Met cultuur in zee' kon de pro blematiek rond het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Middelburg (PDB) dit jaar niet worden opgelost. Integendeel, door een hogere tarief stelling voor de dienstverlening van het Administratief Dienstencentrum Zeeland (ADZ) zijn de problemen al leen maar toegenomen. Aanhaking van het depot bij de Zeeuwse Museumstiehting bleek door de budget-neutrale benadering van de provincie een luchtkasteel. Volgend jaar wordt van grote beteke nis voor het voortbestaan van het depot. Een lichtpuntje is dat veel gemeenten het belang van een centra le depotvoorziening in de provincie onderschrijven. Dit neemt mijns in ziens niet weg dat het initiatief om te komen tot een goed functionerend depot bij de provincie thuishoort. Een ongunstige ontwikkeling kan wor den gesignaleerd ten aanzien van twee van (boven)provinciaal belang zijnde archeologische exposities. Het betreft de vaste opstelling in het Zeeuws Museum en die in het Gemeentelijk Museum van Aardenburg (zie onder Musea) In dit verband is het evenwel verheu gend te kunnen constateren dat de provincie het belang van de Vroeg middeleeuwse ronde burchten als cul tuurhistorische monumenten voor een groot publiek inziet. Nog net voor het einde van het jaar werd het pro vinciaal beleidsplan 'Recreatie en Toerisme in Evenwicht' door Provin ciale Staten vastgesteld. Eén van de onderwerpen die vanuf 1993 in het kader van het subthema 'recreatie en cultuurhistorie' nader zullen wor den uitgewerkt luidt: Karolingische burchten. Gedacht wordt aan het ma ken van informatiepanelen, een bro chure, een reizende tentoonstelling en fiets- en wandelroutes. Monumentenzorg en planologie Op 23 juni vond de installatie plaats van de Werkgroep Stadsarcheologie Hulst. Zitting hebben de gemeentear chivaris A.J.H.M. Prinsen, de direk- teur gemeentewerken G. Totté, me vrouw L. Goldschmitz-Wielinga (AWN afdeling Zeeland), 11. Ilendrikse (PDB), E. Bogaert en J. Steijns (beiden Oud heidkundige Vereniging 'De Vier Am bachten') en de provinciaal archeo loog. Op verzoek van DHV Milieu en Infra structuur BV werd door de Afdeling Monumentenzorg in samenwerking met de provinciaal archeoloog een SAI (Standaard Archeologische Inventari satie) vervaardigd voor Rijksweg 57 op Walcheren. Daarin wordt vastge steld dat een AAI (Aanvullende Arche ologische Inventarisatie) voor een goede besluitvorming noodzakelijk is. Op 9 november werd in het Diensten centrum Bachten Poorte te Oost-Sou burg de 'Vereniging Vrienden van de Karolingische Burg' opgericht. De Vereniging vormt de voortzetting van de vier jaar eerder opgerichte projectgroep 'Herstel Karolingische Burg'. Door de vasthoudende inzet van J. Veen en D. Schinkel lijken de jarenlange pogingen om tot herstel van het burchtterrein te komen dit jaar met succes te worden bekroond. Alles wijst er op dat in 1994 dooi de gemeente een herstelde burcht zal worden opgeleverd. Het ligt in de bedoeling bij deze feestelijke ge beurtenis, ruim twintig jaar na het beëindigen van de opgravingen, zowel een wetenschappelijke als een publieks gerichte publicatie te laten verschij- 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 18