de Numismatische Vereniging. In het kader van de Open Monumen tendag op 12 september werden in liet PDB en het gemeentehuis van Domburg twee kleine exposities in gericht over respectievelijk de op gravingen Hulst-Lange Bellingslraat 1991 en Domburg-Badhotel 1991. Medewerking werd tenslotte verleend aan een expositie van bodemvondsten van het archeologisch onderzoek van 1991 in Zierikzee in de openbare bi bliotheken vun Zierikzee en Bruinisse (18 oktober-16 december). Bij de gemeente Aardenburg leeft de gedachte, ingegeven door de noodzaak tot bezuinigen, dat het Gemeentelijk Archeologisch Museum het wel zonder vaste beheerder kan stellen. Een goed museaal beheer van de collectie is dan mijns inziens niet meer gewaar borgd. Mocht dit plan doorgang vin den, dan betekent dit zo goed als zeker de doodsteek voor dit charmante museum. Ook het Zeeuws Museum geeft geen prioriteit aan de herinrichting van de vaste archeologische exposi tie in haar keldervertrekken. De kwa liteit van de expositie is op een be denkelijk laag niveau aangeland en de provincie Zeeland onwaardig. De regionale kranten en Omroep Zee land legden traditiegetrouw veel aan dacht aan de dag voor het archeolo gisch reilen en zeilen. De redaktio- achterstand bij het publiceren van het ArchiefMededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap werd geheel ingelopen. Hierdoor verschijnt de jaarlijkse archeologische kroniek weer eens per jaar. Amateurarcheologen Ook dit jaar was de vaste kern van de AWN, afdeling Zeeland zeer ac tief op het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, hetgeen de onderlinge samenwerking zeer ten goede kwam. Een van de activiteiten die ontplooid werden was een tekencursus. In Zeeuws-Vlaanderen waren vooral de leden van de heemkundige vereniging 'De Vier Ambachten' actief. Welkome hulp werd geboden door de AWN, afdeling Den Haag, bij het onderzoek in de duinen van de kop van Schouwen. Opgravingen, verkenningen en vondst meldingen Aardenburg 1. Een verkennend onderzoek naar de precieze ligging vun de voorma lige Muriubedevuurtskerk te Aarden- burg leidde tot de ontdekking van twee 14de-eeuwse beschilderde graf kelders aan de BeekmanstrautVoor een verslag van de opgraving wordt verwezen naar de 'Archeologische Kroniek van Zeelund 1992' in Archief Zeeuwsch Genootschap 1993. 2. IrTï992 kwam een reconstructie op ware grootte gereed van de plat tegrond van de 'porta principalis sinistra' vun het castellum van Aardenburg gelegen aan en in de Burchtstraat. Het Romeinse poort gebouw werd in 1975-76 opgegraven door oud-provinciaal archeoloog ir. J.A. Trimpe Burger. Ter gelegenheid daarvan verscheen een gidsje ge schreven door de opgraver en uit gegeven door de Stichting Vrienden van het Aurdenburgs Museum getiteld Romeins AardenburgJjljgimviiigon en vondsten 3. Burgemeester E.F. Jongmuns meld de de vondst van een 14de-eeuwse limietpaal op het bedrijf van A. Bon- e te Sint Kruis. De zware steen met de letters SB markeerde het bezit van de Sint Baafsabdij te Gent. 4. Van het Koninklijk Penningkabinet in Leiden werden de determinaties ontvangen van munten gevonden tij dens de vorig jaur door de AWN, af deling Zeeland, uitgevoerde opgra vingen op de vindplaats Kamp Rodan borch II. Gedetermineerd werden één Romeinse sestertius van Faustina II (145-175 na Chr.) en vijfentwintig Middeleeuwse munten, zonder grote lucunes daterend van het begin van de 13de tot het eind van de 16de eeuw. In het kader van de tentoon stelling 'Schatten in de bodem: Zeeuwse muntvondsten' stelde 11. Hendrikse (PDB) een nieuw munten- diagram samen van alle in Aardenburg gevonden Romeinse munten. Sinds de inventarisatie door J.S. Boersma zoals gepubliceerd in BROB 17 (1967), is het aantal munten toe- 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 20