gevestigd te Rotterdam een verkennend duikonderzoek uitgevoerd naar het in 1682 verdronken dorp Bommenede. De resten van het dorp liggen nu in het Grevelingenmeer ten noorden van de werkhaven bij Zorinemaire. De begeleiding van de duikaetivitei- ten was in handen van collega Maar- leveld (ROB). Een hoeveelheid vond sten kon door bemiddeling van 11. Uil, streekarchivaris van Schouwen- Duiveland en Sint-Philipslandwor den opgenomen in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Het be staat overwegend uit roodbakken ge- bruiksaardewerk uit de eerste helft van de 16de eeuw. Domburg 1. Door J. van den Berg, oud-voor zitter van de AWN, afdeling Zeeland, werden de vondsten door hem gedaan in 1984 op het strand van Oostkapelle afgestaan aan het PÜB. Het betreft Karolingische ceramiek en aardewerk uit de Ijzertijd. 2. Tijdens de bouw van appartemen ten op het terrein van het voormali ge Badhotel werden regelmatig verken ningen uitgevoerd. De bouwputten die werden uitgegraven tot ca. 3 m beneden het maaiveld lagen op de plaats van de grucht van de Vroeg- Middeleeuwse ronde burcht van Dom burg. De waargenomen profielbouw is dezelfde als beschreven in de Archeologische Kroniek over 1991. Op enkele kleine scherven pingsdorf- en kogelpotaardewerk na werden geen vondsten gedaan. Wel werden her en der op het terrein grote kuilen met afval van het Badhotel zelf aan getroffen. Vermeldenswaard is porse leinen serviesgoed uit de eerste helft van deze eeuw met in groen het gekroonde vignet BAD EN STRANDHO- TEL DOMBURG. Volgens stempels op de achterzijde werd het gemaakt bij Bauscher, Weiden, Duitsland en geïm porteerd door Generaal-Agent Bert Muller in Amsterdam. Verder kwamen lampetkannen van email, glazen mine- raulwaterflesjes en lange glaasjes waaruit volgens zeggen pruimenbran- dewijn werd gedronken te voorschijn. 3. Tijdens de Open Monumentendag Konden in de N.ll. Kerk van Domburg tul van vondsten worden gedetermi neerd. De interessantste was onge twijfeld het snededeel van een 'Fels-Ovalbeile' (type 1AI of 2AI, zie Schut 1991). Het artefact werd in 1986 door C.W. Vreeke uit Dom burg gevonden op het strand van Domburg op de hoogwaterlijn tussen een paalhoofd ter hoogte van de Hooge Dil. De bijl is gemaakt van dioriet (macroscopische determinatie 11. Kars, ROB), heeft bij de snede zijn groot ste breedte vun 5,8 cm en is op door snede ovaal-rond (5,1x3,2 cm). De bewaard gebleven lengte van 7 cm is geheel gepolijst. De bijl dateert uit het Midden-Neolithicum (4000-3000 v. Chr.) en kan mogelijk worden toe geschreven aan de Michelsbergcultuur. 4. Van het strand ter hoogte van Westhove werden respectievelijk door D.J. Passenier en P. van Keulen, beiden uit Domburg, een Vroeg-Middel- eeuws beslagstukje (vergelijkbaar met Torsten-Capelle nr. 417) en een tin nen ring gemeld. 5. Door bemiddeling van de heer C. Maas van de gemeente Domburg was een noodonderzoek mogelijk vooraf gaande aan de bouw vun een super markt ten westen van de Schuitvlot- straat. Doel was het bepalen van de exacte ligging van de vorig jaar op papier gereconstrueerde wal van de Vroeg-Middeleeuwse ronde burcht. Voor een verslag van de opgruving wordt verwezen naar de 'Archeolo gische Kroniek 1992' in Archief Zeeuwsch Genootschap 1993. Goes 1. llet PDB ontving een schenking van R. Bos uit Goes vun vondsten uit een slootkant in of bij het voor malige dorp 's-Heer Elsdorp. Het ter rein wordt ter plaatse bouwrijp ge maakt voor een nieuwe woonwijk. Het oudste type aurdewerk betreft frag menten van pingsdorfceramiek. 2. Van ROB-correspondent L.J. Abel- mann werd op 13 september een kort verslag ontvangen van een waarne ming achter het pand St.-Adriaan- straat 23 te Goes met betrekking tot een poging tot een nadere bepuling 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 22