van de ligging van het voormalige slot Oostende. Het gestelde doel werd niet bereikt. Wel konden enkele water bakken uit de 17de tot 19de eeuw worden ingemeten. Hulst 1. Tijdens het graven van de bouwput voor de uitbreiding van het stadhuis van Hulst in juni werden onder verant woordelijkheid van de werkgroep stads archeologie door J. Steijns en Taalman de inhoud van twee 17de-eeuwse beer- bakken geborgen. De bouwput ligt pal achter de plek waar vorig jaar aan de Lange Bellingstraat archeologisch onderzoek is verricht. Waarschijnlijk behoort beerbak 1 bij de in 1664 ach ter het stadhuis gebouwde 'camer' en beerbak 2 bij het huis 'Het Meule- ken' waarvan de oudste bewaard ge bleven transportakte uit 1657 dateert. Onder de vondsten is relatief veel luxe glaswerk. Een bijzondere vondst is een compleet zogenaamd kopglas. 2. C.R.M. van der Heijden toonde op 19 oktober in zijn woonplaats Amersfoort een vuurstenen bijl uit de erfenis van zijn vader C.A. van der Heijden, in leven hoofd van de lagere school in Nieuw-Namen. Meester Van der Heijden had grote belangstel ling voor de geologie en archeologie van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Het huidige geologisch reservaat op de Kauter in Nieuw-Namen draagt dan ook zijn naam. Mogelijk heeft hij de bijl gekregen van een van zijn oud leerlingen die baggeraar op de Schel de was geworden. De bijl, 16,5 cm lang, 6,7 cm breed, 2,8 cm dik, met facetten en ruitvormig-ovaal op door snede, kan beschreven worden als 'Spitznackige Flint-Ovalbeil' en da teert uit het Midden-Neolithicum (ca. 4000-3100 v. Chr.) of eventueel uit het Laat-Neolithicum (ca. 3100-2100 v. Chr.). Een broer van de melder, G.A.M. van der Heijden, nu wonende in Aar denburg, bleek eveneens in het bezit van een bijl uit de collectie van zijn vader. Het gaat om een bi-onzen hiel- bijl. Ook dit artefact is waarschijn lijk uit de Schelde opgebaggerd. 3.Tijdens een excursie met studenten van de Rijksuniversiteit Utrecht ont dekte R. Uleyenberg samen met J. Maeve uit Antwerpen in het Verdron ken land van Saaftinge een menselijke begraving in een boomstamkistTwee 'expedities' te voet op 1 en 12 novem ber in het zeer moeilijk toegankelijke gebied leerden het volgende. Een aan tal begravingen (ca. 8-10) in plank of boomstamkisten is aanwezig. De ondergrond bestaat uit veen waar onder dekzand dat bij zeer laag water zichtbaar is. De datering is voorals nog onbekend, maar afgaande op en kele tientallen meters verderop uit het veen stekende scherven kan wor den gedacht aan de 10de tot 12de eeuw. Mogelijk bestaat er verband met het iets zuidelijker gelegen ver dwenen dorp Weele. Geprobeerd zal worden houtmonsters te verzamelen voor dendrochronologisch onderzoek. Middelburg 1. Kousteensedijk. De systematische beoordeling van bouwplannen dooi de Werkgx-oep Stadsarcheologie Middel burg (WSM) leidde tot een eerste 'bui- tenaktiviteit'Het betrof een vei-ken- nend onderzoek naar de bewoningsge- schiedenis van een terrein aan de Kousteensedijk voorafgaande aan de bouw van een parkeerkelder en be lastingkantoor. Voor een verslag van het noodonderzoek en de verdere bege leiding wordt verwezen naar de 'Ar cheologische Kx-oniek 1992' in Archief Zeeuwsch Genootschap 1993. 2.De melding van een laag (Romeinse) zel-as in een cunet in de Erasmuswijk bij de Oude Vlissingseweg leidde op 1 juni tot een verkenning. Vastge steld kon worden dat ter plaatse oude veenmoerneringsputten in de Late Middeleeuwen gebruikt zijn voor de stort van gebakken leem. De leem is waarschijnlijk afkomstig van een veldoven voor de produktie van bak steen. 3. Tijdens de Open Monumentendag meldde J.VV.A. Wattel uit Middelburg de vondst van een zandstenen vijzel. Hij werd jaren geleden opgediept uit een slootkant aan de Oude Vlissingse weg. 4. Tijdens werkzaamheden ter hoogte 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 23