NEHALENNIA, BULLETIN van de WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE van het KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN en de ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK. Versclüjnt 4 maal per jaar. Aflevering 96 herfst 1993 I.S.S.N. 016871 31 machtigingsnummer P.T.T. 78719 Redactie: J.J.B. Kuipers (eindredacteur) drs. W.H.P. Scholten B. Oele drs. P. IV. Sijnke R.M. Rijkse Ir. J.A. Trimpe Burger J.B.F. Schwartz R. Willemsen Redactiesecretariaat Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, Balans 17 4331 BL Middelburg t.a.v. J.J.B. Kuipers, tol. 01180 23732. Bijdragen voor het bulletin kunnen bij het redactiesecretariaat worden ingezonden. Het bulletin is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Historie en Archeologie en do Zeeuwsche Voreeniging voor Dialectonderzoek. Het lidmaatschap van beide verenigingen is gecombineerd Hot verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Men kan zich hot gehele jaar als lid aanmelden. De contributie bedraagt ƒ25,-. Leden ontvangen het bulletin Nolialennia gratis. Voor betaling van de contributie wordt een acceptgirokaart toegezonden. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 december te geschieden. Losse nummers: ƒ6,50 exclusief verzendkosten. Voor aanmelding en opzegging van het lidmaatschap, adreswij zigingen alsmede verkoop van oude jaargangen en losse nummers wende men zich tot: Administratie Nehulenniu: Mevr. J.A. Oele-I.eijs, Vroonlandseweg 3b, 4421 GJ Kapelle, tel. 01102-41700. Gironummer 3719924 t.n.v. Werkgroep Historie en Archeologie, plu Vroonlandseweg 3b, 4421 GJ Kapelle. Voor verenigingsaangelegenheden wende men zich tot de volgende secretariaten Werkgroep Historie en Archeologie: Dhr. J.I1.F. Schwurtz, Rijksarchief in Zeeland, St.-Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg. Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek: Dhr. R. Willemsen, Boterzandestraat 15, 4521 AS Biervliet. Omslag: Rustiek wanen in Veere.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 2