deel vun de scheepvaart op Frankrijk in handen en voeren enige honderden koopvaarders vanuit de Scheldedelta naar het zuiden. Na de strijd tussen koning-stadhouder Willem 111 en bode wijk XIV en de Spaanse Successieoor log was van de machtige Zeeuwse han delsvloot weinig over. Vanuit Zeeland voeren nog geen honderd schepen op Franrijk en de buiten-Europese scheep vaart was het belangrijkst geworden. Zoals bekend zijn de voordrachten lo pend onderzoek bedoeld om onderzoe kers met het publiek over hun histo risch onderzoeksproject van gedachten te laten wisselen. Tijdens de bijeen komst zal het publiek dan ook ruime gelegenheid hebben voor vragen, op merkingen, suggesties en discussie, ieder die geïnteresseerd is in dit as pect van de Zeeuwse historie wordt verwacht Op donderdag 30 september 1993 in Huis 's-Hertogenbosch, Vlas- markt 51, Middelburg. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gra tis. J.ll.F.S. Vliegende Hollander Zeelands enige literaire tijdschrift Baliustrada bereidt een themanummer over het bekende spookschip 'De Vlie gende Hollander' voor. Men wil het nummer komende winter uitbrengen. De uitgave zal zowel fictionele als non- fictionele bijdragen bevatten. In arti kelen, verhalen en poëzie zullen ver schillende aspecten van het Vliegende- Ilollanderthema aan bod komen. Veel nadruk zal komen te liggen op de band van het wereldberoemde spook schip met Terneuzen. Hedactieadres Bullustrada: Oranje straat 24A, 4532 BS Terneuzen. Stadsrekening Veere 1503-1504 Als alle verwachtingen uitkomen, zal bij het verschijnen van deze Nehalen- nia een transcriptie in boekvorm be schikbaar zijn van de stadsrekening 1503-1504 van Veere. De transcriptie van deze stadsrekening, uitgevoerd door mevr. C.L.M. Ilol-Mes en uitge bracht i.s.m. het Gemeentearchief Veere, betreft de afbouw van de hui dige Kampveerse Toren met materialen van een afgebroken turen aan het eind van het Kraanstraatje, reparatie van de Kruittoren en de bouw van de Mont- oortse Toren. Deze laatste toren was gelegen aan de Arnemuidse zijde van Veere en tot begin 19de eeuw in ge bruik als gevangenis. Bij het ter perse gaan van deze Nehu- lennia was nog niet exact bekend uit hoeveel pagina's dit boekje zal bestaan en wat de prijs zul zijn. Voor verdere informatie en de mogelijkheid tot inte kenen, sluitingsdatum 1 november, kunt u terecht bij: mevr. C.L.M. llul- Mes, Kon. Beatrixlaan 6, 4354 BK Vrouwenpolder, tel: 01189 2276. TENTOONSTELLINGEN 'Scheve schepen' in Antwerpen Van 8 mei tot 31 december is in het Nationaal Scheepvaartmuseum aan het Steenplein 1 te Antwerpen 'Scheve Schepen, de vormenrijkdom van de Chinese scheepsbouw' te zien. De tentoonstelling werd ingericht in het kader van 'Antwerpen '93' (Ant werpen culturele hoofdstad van Europa). In het voorwoord van de schitterend uitgevoerde catalogus bij de expositie (red. W. Johnson) schrijft burgemees ter Cools: 'liet thema "Chinese scheep vaart", geselecteerd voor dit uitzon derlijke jaar, verwijst eens te meer naar de eeuwenoude cosmopolitisehe geest van onze stad en haar bewoners.' Waarmee wel niet gesuggereerd zal zijn dat Chinese jonken ooit een vertrouwd gezicht waren op de Schelde. Nee: in 'Scheve Schepen' vult het licht op een verzameling Chinese scheepsmodel len, die in 1927 haar thuishaven in Antwerpen vond. De modellen dateren uit het begin van deze eeuw. Het exposeren van de collectie vereis te restauratie van de modellen, en we tenschappelijk onderzoek. Ereconserva- tor van het scheepvaartmuseum J. van Beylen, zo lezen we in de catalogus, werd bereid gevonden 'tot vele uren zeer gewaardeerd restauratiewerk'; het wetenschappelijk onderzoek werd verricht door een internationaal team van specialisten. Van Beylen is mede auteur van het catalogusdeel in het 36

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 38