INHOUD Demografie van een dode stad, door Peter Blom Pag. 2 Vondst van een archeologisch waardevol wrakrestant, door L. GoldschmitzWielinga en D. Roos Pag- 11 Archeologisch Nieuws 1992, door dr. R.M. van Heeringen Pag. 16 'De Tempel' bij Zaamslag, door J.J.B. Kuipers Pag. 26 liet stof dat het verplaatsen van een kerk doet opwaaien, door A. Tramper Pag. 30 Over boeken Pag. 34 Mededelingen van de Werkgroep Historie en Archeologie Pag. 35 De doskasse, door A. Bee Pag. 38 Mens, durf te leven, door C. v.d. Guchte-Fraanje Pag. 39 Mededelingen van de Zeeuwsohe Vereeniging voor Dialectonderzoek Pag. 40 Beuntwoording vragenlijst maart 1993, door dr. N. Bakker Pag. 45 WOORD VOORAF Lag in de vorige 'reguliere' afle vering van Nehalennia (afl. 94) lich te nadruk op de activiteiten en in teressesfeer van de Zeeuwsche Ver eeniging, met uitgebreide Mededelin gen en een artikel van Joris van Hoe- dekenskerke, in dit herfstnummer treft u vooral een keur van histori sche en archeologische bijdragen aan. Zo wordt aandacht besteed aan uit eenlopende zaken als demografische bronnen van Veere, een laat 19de- eeuwse controverse in het kerkelijk leven van liilland-Bathde vondst van oen merkwaardig wrakrestant bij Vlissingen en, in de rubriek Verdwe nen Zeeuwse Gebouwen, de voormalige 'Tempel' bij Zaamslag. Ook kunt u traditiegetrouw kennisnemen van het archeologisch nieuws over vorig jaar, medegedeeld door de provinciaal archeo loog. Meer archeologie vindt u in het met deze afl. 96 meegezonden themanum mer naar aanleiding van de jongste Historische Studiedag van de Werk groep (afl. 95). Van de eerstkomende grote activiteit van de Zeeuwsche Vereeniging, de jaarlijkse Dialectdag op 16 oktober in De Vroone te Kapelle, zult u nog eens kunnen nagenieten in ons winter nummer, waarin we uiteraard de nodige aandacht aan deze dag willen schenken. Jan Kuipers KOPIJ VOOR HET VOLGEND NUMMER UITERLIJK 15 OKTOBER INLEVEREN BIJ DE REDACTIE 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 3