MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCIIE VEKEEN1GING VOOU DIALECTONDERZOEK Stichting 'De Zeeuwse Taele'. Zoals we reeds schreven in het voor jaarsnummer, is het doel van de Zeeuw se Taele te komen tot de uitgave van een Supplement op het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten zoals dit door mevr. dr. H.C.M. (voor intimi Rika) ühijsen tot stand is gebracht en in 1964 voor het eerst is verschenen. Sedertdien zijn negen drukken van de pers gekomen, laatstelijk maart 1993. Na het verschijnen van het woorden boek, we schreven dat al eerder, is het onderzoek voortgezet, eerst en vooral door middel van de vragenlijs ten in het Bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie, waarmee de Vereeniging sinds 1964 een innige band onderhoudt. Sinds 1977 is het regionale en thematisch onderzoek door mevr. E.J. van den Broecke- de Man ter hand genomen. Zij heeft in de ongelooflijk korte tijd van amper 10 jaar een achttal monogra fieën over de dialecten van de Zeeuw se regio's en Goeree-Overflakkee het licht doen zien. (n.b. Het regioboek over Sehouwen-Duiveland zal nog ver schijnen en wordt bewerkt door dr. A. de Vin, die jaren her is gepro moveerd op het Sehouwse en Duiveland- se dialect. Hij wordt bij de samenstelling vun deze monografie bijgestaan door mevr. V.d. Zande- Vleugels Schutter Deze publikatie, die eigenlijk een vervolg zal zijn op het promotieonderzoek van dr. De Vin zal in 1994 verschijnen. Al bij de uitgave van het woorden boek en bij de samenstelling van de regioboeken door mevr. V.d. Broeeke- de Man stond vast dat te zijner tijd een supplement van het Zeeuws Woor denboek zou moeten verschijnen. De Zeeuwsche Vereeniging voor Dia lectonderzoek prijst zich dan ook heel gelukkig dat dr. N.(Nienke) Bak ker, voor haar pensionering betrok ken bij de samenstelling van het Woordenboek van de Nederlandse Taal in Leiden, gedurende vele jaren de vragenlijsten zoals die via het bulletin (later Nehalennia) werden verspreid, heeft bewerkt. Helaas was zij gezien haar leeftijd en andere aspiraties niet bereid de wetenschap pelijke uitgave van het supplement voor haar rekening te nemen een be slissing die we volkomen kunnen be grijpen. Om dezelfde reden, hoewel zij zelf dat eigenlijk niet echt meent, is ook mevr. Van de Broeoke niet in staat dit tot een goed einde te brengen. Vandaar dat in 1991 de Stichting De Zeeuwse Taele is op gericht met als doel het beschikbare materiaal wetenschappelijk te bewer ken en in boekvorm als supplement op hel Woordenboek uit te geven. Het bestuur van de Sichting is sinds de oprichting actief met fondswerving begonnen. Aan het begin van dit jaar was voor een bedrag van ongeveer 80.000,- aan toezeggingen van het Anjerfonds, gemeenten, bedrijven en particulieren binnen. Ondanks dat het totale benodigde bedrag van ƒ400.000,- dus nog lang niet is bereikt, is toch besloten alvast te beginnen met het voorbereidend werk. Inmiddels is de eerste fase van start gegaan welke bestaat uit op de com puter overbrengen van het bestaande kaartsysteem, het toegankelijk maken van het lopend archief van de Veree niging, vervaardigen van nog ont brekende indexen op de regioboeken en het overzetten van het bestaande woordenboek op het computersysteem. Verder worden nog onderzoeken voor bereid naar de plant- en diernamen in het dialect en naar het opnemen van moderne begrippen in het dialect. Voor deze voorbereidende werkzaam heden zullen zoveel mogelijk vrijwil lige krachten worden ingeschakeld, die onder leiding van de projectco ördinator BOele aan het project werken. Graag ontvingen we van onze leden nog reacties voor medewerking. Adres: Vroonlundseweg 315 4421 GJ Kapelle, tel. 01102-41700. In het volgend nummer van Nehalennia hopen we mee te kunnen dolen welke projecten inmiddels gestart zijn. 13.0. 40

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 42