Mededelingen van het onderzoeksse- eretariaut De computer is in goede handen bij dhr. J. den Boeft. Onze gegevens - aanvullingen, toevoegingen bij het VVZl), worden op de juiste plaats geno teerd. Zo ontstond in deze eerste periode al een alfabetische lijst van ongeveer zevenhonderd gevonden woor den en uitdrukkingen (met de nodige opmerkingen) die geheel of gedeel telijk ontbreken in het WZD. Vooral de laatste jaren zonden Vereenigings- leden ons nog al eens een woord dat 'niet in het WZD te vinden was'. Altijd welkom zulke meldingen, maai bij nader onderzoek bleek soms, dat het wel in het woordenboek stond, maar op een andere plaats dan waar men had gezocht. We meenden nu o.a. op onze vragenlijst in het algemeen de invullers te moeten vragen: Wel ktewoor(den) zocht u tevergeefs lil het WZD? We hopen u dan onze bevindingen in een volgende aflevering van Neha- lennia mee te delen. Intussen vraagt dhr. J.A. Rentmeester Czn (Ovz) ons èn u: Kent u de uit drukking Die lóópt gelieke mie de Slurf? Dit werd door zijn grootvader Adriaan van Noort Jzn. (Wdp en Dw) gezegd van een horloge of klok, als deze niet gelijk liep. De Slurf was een andere naam voor de Oost-Beve- landpolder bij Wilhelminadorpwaar grootvader op de boerderij was gebo ren. Reacties op Nelialennia 93 en 94 Dhr. G.A.M. 'i'azelaar (Ks) reageert op een vraag van het Onderzoeksse- eretariaat in Nelialennia nr. 94 over de vraag op blz. 30 over de betekenis van het woord berus. Hij schrijft, dut het woord bij hen vroeger ook wel gebruikt werd. Het had dan de gevoelswaarde van krijg de pleuris. Als je het met iemand oneens was en hij deed '_n_ bitje moeilijk en vrekt, dan zei men: Je kan de berus kriehe. Dhr. W. Sacré (Bli/Hsd) gaat ook op dezelfde vraag in. Zijn informanten mevr. J. Meerman-Ottevanger (Tin) en mevr. J. v.d. Klooster Slaager (llsd) kennen de uitdrukkingen: Je_ziet er uut_as ji bosje berus en pa's^ '_n bosje berus. Mevr. Meerman veronderstelt, dut berus hetzelfde is als berberis, een plant dus. Naar aanleiding van 't sehóöversiel merkt dhr Slaager op, dat siel onder het woord ziel in het WZD te vinden is. Er is druk over het woord schóöver gefilosofeerd. Men dacht aan een schuif om de siel af te sluiten. Gebr. Van Damme (Kwv):'In het vlak ke van Schouwen worden de duikers,die in de dammen van het land liggen zielen genoemd. De boer moest ze zuiveren van ingedreven slik voor het waterschap. Nu deed dat dikwijls één persoon voor al de boeren, die land hadden aan één weg. Die man kwam dan later met een nota het loon ophalen. Dikwijls was dan de baas niet thuis, de vrouw betaalde dun de nota. Ze zei dan tijdens het eten: Van den Houten (zo heette de man) 'ei om zielegeld 'eweest. Voor de ramp was er achter het dorp een watergang, die op het eind van het dorp onder de weg doorging. Daar lagen drie duikers van 70 cm doorsnee naast elkaar om het vele water door te laten. Die plaats was bij de dorpelingen bekend als de drie zielen.1 Naar aanleiding van Nehalennia 93 blz. 39 maakt dhr. C. Martens (Hrh) de volgende opmerkingen: 'Margarine werd bij ons érme-mensebeuter genoemd. Een warmwaterzak is al moderner. Vroeger hadden wij een wèrmwêêterkruuke van vertind koper, maar omdat het metaal zo warm was tegen je vel, stak moeder die altijd in een kouse.' Dhr. A. Wagner (Sail) concludeert, dat de vorige vragenlijst eens te meer demonstreert, dat Goeree-Overflakkee toch een heleboel elementen mist, die je in de overige Zeeuwse dialecten tegenkomt. Radioprogramma 'Goed Zeeuws' Van dhr. Ed Steijns (Klz) ontvingen we de onderstaande brief die we in z'n geheel willen publiceren. Hij schrijft: 'Mijn briefje betreft Nehalennia nr. 94 blz. 33 en het radio- 41

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 43