van deze jonge mensen ontvingen aanvaard. Marco zal een onderzoek doen naar de dialectsituatie op Walcheren, conform zijn voorstel in de bijlage van zijn schrijven, en Angelique, die afkomstig is uit Oostburg doet hetzelfde onderzoek in West Zeeuws- Vlaanderen, zodat we de situaties in twee Zeeuwse dialectgebieden kunnen vergelijken Veel dank weer mede namens dhr. Francke voor de bezoeken, de brieven en de briefjes die we ontvingen en deze keer extra hartelijk dank voor de gelukwensen t.g.v. het kroonjaar. Onderzoekssecretariaat ZVD, Stommes- weg 1 K. 318, 4345 AX Middelburg, tel. 01180-35656. Inzendingen gaarne vóór 1 oktober i.v.m. tijdige verwerking voor het winternummer. E.J. v.d. Broecke-de Man. Stavenisse Van het onderzoekssecretariaat ont vingen we via de heer Francke een paar knipsels over de geschiedenis van Stavenisse. D. Roozemond schreef in de Eendrachtbode van 12 november en 3 december 1992 een relaas op grond van de ambachtsheerlijke reke ning van 1605 en die van 1648. Ook aan het Zeeuwse dialect besteedde hij aandacht. De rekening van 1605 Roozemond: 'In de rekeningen komen we zo af en toe woorden tegen, die we de dialect sprekende (veelul oudere) bewoners hoorden (of nog horen) ge bruiken. Zo las ik o.a. "Ontfangen Ouer den Thienden Jn Stauenisse Die gegolden heeft ouer den Oust ten Jaere xvjc ende vijffue". Het woord Oust (spreek uit: oest) wordt nog steeds gebruikt voor oogst. Ook vond ik "Christoffel bouckbinder ouer 't maecken van een Resolucije- bouck groot twee boucken painpiers". Het woord pampier papier) heb ik door oude mensen vroeger menigmaal horen gebruiken.' De rekening van 1648 Roozemond: 'Het woord "baemisse" wordt een aantal malen genoemd. Het werd toen nog als tijdsaanduiding gebruikt, namelijk 1 oktober. (De feestdag van Sint Bavo, waarop een Sint Bavo-mis werd gelezen en waarvan de naam Baemis is afgeleid). De oudere mensen spraken over het najaar nog als: "de baemisse". (Een baemus-katte) Wie het WZD opslaat, ziet bevestigd dat de door de heer Roozemond bespro ken woorden 'algemeen Zeeuws' zijn, en niet beperkt tot Tholen of een deel daarvan (hetgeen de auteur overigens ook niet beweerde). 'Pampier' kan echter niet bij het Zeeuws dialect worden ingelijfd. Dit woord behoort tot de algemeen Nederlands volkstaal. J.J.B.K. 44

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 46