lijk gant het hier om gezinshoofden die de status van poorter of poorte- res hadden. Personen die nog geen poortersrecht hadden, inwonende fa milie, bedienden, overwinterende bui tenlandse zeelieden en militairen zijn niet opgenomen. Uitgaande van 519 huishoudens met een gemiddelde van 5 personen en een aantal niet geregistreerden zou in 1470 de totale bevolking uit 3000 zielen kunnen hebben bestaan. Vanaf hetzelfde jaar werden eveneens de nieuw ingekomen poorters bijge houden in de poortersboeken. Poorter kon je worden als je een poorterseed had gedaan. De inschrijving geschied de soms enkele jaren na de vestiging in de stad. In de meeste gevallen wordt de plaats van herkomst van de nieuw ingeschrevene vermeld, soms het beroep en de leeftijd. Deze gege vens zijn van belang bij onderzoek naar migratie, leeftijds- en beroeps indeling. Weesboeken Tot de Franse Tijd hield de weeskamer zich bezig met de materiële zorg voor wezen en halfwezen. Wanneer vader en/of moeder overleed werd door een college van weesmeesters de voogdij geregeld. In deze gevallen voerde de weeskamer het beheer over de be zittingen van de wezen. De admini stratie werd bijgehouden in wees- boeken. Uit deze registers kan een representatief beeld van de gezins samenstelling worden gemaakt. Deze administratie is bewaard over de pe riode 1470 tot 1795. In veel gevallen kan zij de lacunes aanvullen die ont staan zijn bij het verlies van de DTB- registers. Fiscale gegevens Vanaf het kohier van de 10de penning op de huurwaarde van de huizen uit 1543 is in het archief van de stad Veere een grote diversiteit aan belas- tinggevens bewaard gebleven. Deze lijsten van belastingplichtigen zijn in combinatie met andere bronnen goed bruikbaar voor demografisch onderzoek. In bovengenoemd kohier worden 637 huizen omschreven. In 1517 worden 740 huizen geteld. Niets duidt erop dat in de tussenliggende periode veel huizen zijn afgebroken. Vastgesteld is dat sommige panden niet zijn opge nomen in dit kohier. Wanneer in de eerste helft van de 16de eeuw Veere 700 750 huizen telde en een gemid deld huishouden uit 5 personen be stond is een bevolkingscijfer tussen 3500 en 4000 gerechtvaardigd. Bij fiscale bronnen geldt hetzelfde probleem als bij de wake-indeling. Zelden is het een registratie van de totale Veerse bevolking. Vele vari aties zijn mogelijk: de 18de-eeuwse kohieren van het wagen- en karos- geld vermelden de mobiele inwoners, c.q. de rijksten; in het kohier van het hoofdgeld van 1600 worden 'mansper sonen boven de 14 jaren ende vrouwe personen boven 12 jaren' omschreven; klapper- en lantaarngeld werd in de 18de en 19de eeuw alleen betaald door de huiseigenaren die in veel gevallen niet gelijk zijn aan de inwoners. De vroegste volledige informatie om trent gezinssamenstelling kan worden gevonden in het kohier van de libe rale gift uit 1748. Naast het in tabel 1 genoemde gemiddelde gezinscijfer kan hieruit worden opgemaakt hoe de frequentieverdeling van deze huis houdens lag (grafiek 1). Veere telde in dit jaar 460 huishoudens waarvan ongeveer een kwart bestond uit 3 personen. Grote huishoudens met meer dan 10 personen waren er nauwelijks. Vergelijkingen met de steden Delft en Leiden geven hetzelfde beeld. Gezinsonderzoek is eveneens mogelijk met het uit 1600 daterende kohier van het hoofdgeld als bron. Helaas is hiervan slechts de helft bewaard gebleven. Plattegronden en prenten Deze bronnen hebben een ondersteu nende functie: in één oogopslag kan gezien worden waar huizen zijn ge bouwd en waar afgebroken, of er nieu we straten zijn aangelegd en of er belangrijke uitbreidingen zijn ge weest. De eerste en meest nauwkeu- 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 7