DE RIJKDOM VAN HET ZEEUWS Opgedragen aan mevrouw Anne Fré van de Zande-Vleugels Schutter bij haar aftreden als voorzitter van de Zeeuwsche Vereeniging (Spreuken 31: 10-31) J.B. Berns* Het verschijnen van een nieuwe af levering van Nehalennia is iedere keer weer een spannende gebeurte nis. De rubriek 'Beantwoording vra genlijst', sedert nr. 38, najaar 1980, in vakkundige handen van dr. Nienke Bakker (die zich bescheiden N.B. noemt), is echt 'voer voor dialect onderzoekers'. Het is een ware schat kist gevuld met Zeeuwse taalschatten, die telkens weer laat zien hoe groot de rijkdom van het Zeeuws is. Deze rubriek laat zich lezen als een ro man, die bij tijd en wijle heel span nend is, omdat er taalkundige ver schijnselen aan de orde komen en woorden en vooral ook betekenisont wikkelingen waarvan je daarvoor nooit gehoord had en waarvan je soms het bestaan niet eens vermoedde. Je kunt zo'n rubriek op verschillende manieren lezen. Een dialectspreker heeft dikwijls de neiging om vooral de bevestiging van zijn eigen dialect te willen zien, soms is hij verbaasd en aangenaam verrast dat 'zijn' woord of 'zijn' woordbetekenis ook elders bekend is, soms ook is hij juist te leurgesteld want daardoor zou zijn dialect niet meer zo uniek zijn. Je kunt ook van enige afstand naar deze dingen kijken en proberen na te gaan hoe bijzonder een bepaald verschijn sel is, bijvoorbeeld binnen het ge heel van de Nederlandse dialecten. Graag wil ik met u een aantal Zeeuwse taalschatten bespreken, zoals die te vinden zijn in Nehalennia 84 (herfst 1991) en 94 (zomer 1993). De jaarlijkse Zeeuwse Dialectdag mo gen we wel als een verzetje beschou wen. Er zijn maar een paar mensen die er moeten werken, de zaal is hier toch voor het vermaak. Welnu: voor 'zijn tijd aangenaam doorbrengen' en 'tijdverdrijf zoeken' kent u een aan tal interessante woorden (Nehalennia 84, vraag B) Divendêêre(n) divendêêre(n) diverdêêre(n) verdi- vendêêre(n), verdiverdêére(n)ver- diventêêre(n)verdiverzêêre(n)Het woordenboek geeft deze werkwoorden niet, wel zelfstandige naamwoorden die erbij horen: divendaosie,'verzetje, afleiding' (Zuid-Beveland, Tholen, Schouwen-DuivelandGoereeGoederee de), dive(r)tissie, 'verzetje, vermaak' (ook Goeree: Goedereede) en verdiven- daosie, 'verzetje, pretje, vertier' (Walcheren, Zuid-Beveland, Z.-Vlaan deren west, Overflakkee, Schouwen- Duiveland en Goeree). Naast verdi- vendaosie komt een variant verdi- vendaosje voor. De vorm op Over flakkee is verdivendaosje en Schou wen-Duiveland en Goeree hebben zo wel verdivendaosie als verdivendaosje. We hoeven voor de herkomst van dit woord niet ver van huis te gaan. Het is een algemeen bekend feit dat er veel Franse woorden in het Zeeuws zijn gekomen (vooral via de Vlaamse zuiderburen). De hele groep van di- verdaosie tot verdivendaosie hangt samen met het Franse werkwoord di- vertir, waarvan divertissement (mu ziekterm divertissemento) is afgeleid; de betekenis 'vermaak, vertier' en 'zich vermaken, zich ontspannen' komt sedert 1633 in het Frans voor. Het betreft hier dus jonge leenwoorden. In Nehalennia worden ook nog zelf standige naamwoorden gegeven: diver/diwetiesie (Walcheren), blij kens het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten (WZD) alleen bekend in Goedereede, differendaosje (Goeree- Overflakkee)tot nu toe onbekend, verdievendaosie-daosje, daosie (Zuid-Beveland en Goeree-Overflak- kee), was bekend en verdieverdasje (Zuid-Beveland: 's-Heer Arendskerke) is een nieuwe vormDe vraag naar het bestaan van de vorm en de bete kenis van het werkwoord divertizêê- re(n), dat het dichtste bij het Franse 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 13