MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Voordrachtenreeks Op donderdag 6 januari 1994 zal in de reeks voordrachten over lopend onderzoek door de voorzitter van de Werkgroep Hist, en Arch. drs. J.H. Kluiver een voordracht worden gegeven over 'Adriaen van de Venne's gezicht op de haven van Middelburg. Afbeel ding van een historische gebeurtenis'. Huize 's-Hertogenbosch, Vlasmarkt 51 Middelburg. Aanvang 20.00 uur. Zeeuws burgemeestersonderzoek 1850- 1855 Op maandag 11 oktober werd het eind rapport van het Zeeuwse burgemeesters- onderzoek aangeboden aan de Commis saris van Koningin. Door bijna 80 onderzoekers uit de gehele provincie werden in anderhalf jaar de anteceden ten van de meeste burgemeesters, die in de periode 1850-1855 in 116 Zeeuwse gemeenten in functie waren, uitgezocht en in ruim 600 dichtbe drukte pagina's gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de deskundigheidsbevor dering van amateuronderzoekers onder auspiciën van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland. Het rap port, onder de titel Onderzoek naar Zeeuwse burgemeesters, 1850-1855, bestaat uit 6 delen. Deel 1 omvat Schouwen-Duiveland en Sint Philips- land, deel 2 Tholen, deel 3 Noorden Zuid-Beveland, deel 4 Walcheren, deel 5 West Zeeuws-Vlaanderen en deel 6 Oost Zeeuws-Vlaanderen. In ieder deel zijn de resultaten per gemeente ingedeeld met vermelding van de naam van de onderzoeker. Opgenomen zijn uitgebreide biografische gegevens zoals geboorte, huwelijk en overlij den, ook van de ouders, grootouders, broers, zussen, echtgenoten en kin deren. Van al deze personen worden eventuele beroepen en functies ver meld. Van de burgemeesters worden tevens de godsdienstige gezindte, het adres en de nevenfuncties in bij voorbeeld kerk, waterschap en maat schappelijke organisaties genoemd. De welstand kan worden afgemeten aan de hand van het inkomen, de aanslag in de belasting, het aantal dienstboden en bezittingen. Tevens worden relaties aangegeven met andere personen. Belangrijk is dat bij ieder gegeven een duidelijke bronvermelding naar literatuur of archieven is opge nomen. Aan de publicatie van deze onderzoeksresultaten gaat in ieder deel een korte inleiding door onder zoekscoördinator A.P. de Klerk vooraf waarin hij benadrukt dat het gaat om een bronnenuitgave waaraan een lopend verhaal of synthese nog ont breekt. De nu gepubliceerde gegevens moeten de basis vormen voor nader onderzoek waarbij diverse verbanden kunnen worden gelegd. Al snel wordt bijvoorbeeld duidelijk dat in vele plaatsen enkele families erin slaagden diverse bestuursfuncties tegelijk ge neraties lang te bezetten. Door het onderzoek van meer van dit soort verbanden kunnen de nu gepresenteerde onderzoeksresultaten wellicht uitgroeien tot een integra le dorps-, stads- of streekgeschie denis. Een andere mogelijkheid is dat dit onderzoek leidt tot het schrijven van een artikel over de betreffende bur gemeester, zijn familie, zijn bezit tingen of een aspect uit zijn bestuur lijke loopbaan. Enkele onderzoekers publiceerden reeds een artikel naar aanleiding van het burgemeesterson derzoek in Nehalennia, zoals mevr. G.G. Trimpe Burger-Mekking over W.C.M. de Jonge van Ellemeet, bur gemeester van Oostkapelle (nr. 93) en P.J.A. van Voorst Vader over het huis 'Sorgwijck', o.a. eigendom van J.H.L. Vader, burgemeester van Wissenkerke (nr. 94). De nu gepubliceerde onderzoeksresul taten zijn ter inzage bij de gemeen te- en streekarchieven, het Genea logisch Centrum Zeeland, het Rijks archief in Zeeland en de Zeeuwse Bibliotheek. J.H.F.S. 29

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 31