HET HUIS VAN BEWARING TE MIDDELBURG Peter Sijnke VERDWENEN ZEEUWSE GEBOUWEN Een stad is altijd onderhevig aan verandering. Zo ook Middelburg. Aan de oostelijke en zuidoostelijke zijde van de oude stad spelen zich momenteel nogal wat zaken af. In het Maisbaaigebied verrees een nieuwe woonwijk. Aan de Kousteensedijk, naast het gebouw van de Zeeuwse Bibliotheek, wordt een nieuw belasting kantoor gebouwd. En daar weer naast bevindt zich thans een kale vlakte. Daar stond tot 1993 het Huis van Bewaring. Zo'n 350 jaar was dit de plek waar misdadigers werden opgesloten. Tot voor kort namen we aan dat een in of kort na 1585 nieuw gebouwd Ammunitiehuis omstreeks 1642 plaats maakte voor een Tucht- of Rasphuis aldaar. Het stadsbestuur besloot na melijk te approprieren het huis van de nieuwe stadsschuur met de oude smitse staande op de zuidzijde van de haven dezer stad op 't einde van den Cousteenschendijk'*En in de stadsrekeningen lezen we dat in 1641 een betaling aan twee timmer lieden voorkomt 'op rekening van 't maken van de veranderinge in twee groote packhuijsen op den Cousteen- schen dijk' en 'de twee groote pack huijsen voor desen gebruijckt tot een magazijn ende in den jare 1643 geap- prorieert tot rasphuijs'2. De ge noemde nieuwe Stadsschuur is in dit geval niet de nog bestaande Stads schuur aan de Nieuwe Haven, die omstreeks 1642 in gebruik genomen zou zijn, maar wellicht als gebouw reeds langer bestond2. Er is echter ook een andere veronder stelling mogelijk. Het oude stede lijke Ammunitiehuis, waarin krijgs- materiaal, maar ook wel andere zaken werden opgeborgen (de benamingen ammunitiehuis en stadsschuur worden wel door elkaar gebruikt), aan de .-péavV 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 9