5. C. Dekker, Huibert Jacobus Budding, p. 15. 6. L. Wagenaar, Walcheren in 1778 (Archief Zeeuwsch Genootschap 1903), p. 31. 7. Encyclopedie van Zeeland dl. II, p. 530. Baart, pp. 85-86, geeft 31 juli 1774! 8. Res. Westkapelle 1769-1787. fol. 90 r. Interessant is een vergelijking tussen het oproer te Westkapelle en dat te Maassluis. In de laatste plaats brak namelijk in 1776 een vergelijkbaar tumult over de nieuwe psalmen uit. 9. K. de Korte, Ter herinnering aan het voorgevallene, p. 2. Zie ook Wagenaar, p. 33. 10. Baart, p. 91. 11. Wagenaar, p. 33. 12. Wagenaar, p. 36. 13. Res. Westkapelle 1769-1787, dd. 18-6-1777; vgl. Baart, p. 88 en Wagenaar, p. 33. 14. Wagenaar, pp. 38-39. 15. Er verschenen diverse pamfletten over deze zaak. Zie Knuttel, dl. 5. nrs. 19204-19206 en Den Ze us en Bezem, dl.2, nrs. 3480-3482. 16. De Korte, p. 4. 17. In de archieven van de Hervormde Gemeente Westkapelle en de Classis Walcheren figureert Burggraaf veelvuldig in de periode 1777-1778. 18. Res. Westkapelle 1769-1787, dd. 26-10-1778. Deze boude uitspraak stoelt m.i. op twee gronden: 1. het onafhankelijke en vrijgevochten karakter van de Westkappelse gemeenschap en 2. een strikt doorredeneren van orthodox calvinistische principes, waarbij in bepaalde gevallen verzet tegen een God niet welgevallige overheid is toegestaan (dit geldt feitelijk voor het geheel van deze oproerige bewegingen). 19. Res. Westkapelle 1769-1787 dd. 26-10-1778 (fol. 119). 20. De vergelijking met Jezus, die op een ezel Jeruzalem binnenreed, werd gemaakt. Zie Wagenaar, p. 54, n.l. 21. Res. Westkapelle 1769-1778, dd. 27-10-1778 (fol. 119 v.). 22. Bijlagen Notulen Staten van Zeeland 1778, pp. 64- 65 23. Zie hiervoor o.m. Wagenaar. p. 60 en pp. 65-66. 24. Ingekomen en uitgegane stukken 1755-1801 (ongepagineerd), memorie 6-3-1783, oufl-archief gemeente Westkapelle. 25. Res. Westkapelle 1769-1787, dd. 2-7-1787. 26. Res. Westkapelle 1769-1787, dd. 3-7-1787; vgl. Baart, p. 95. 27. Wagenaar, p. 72. 28. Res. Westkapelle 1769-1787, dd. 13-10-1787. 29. Hoeveel hij exact kreeg is onduidelijk. Zie Statenarchieven, inv.nr. 2026 (Commissie van onderzoek) en Baart, pp. 95-96. 30. Res. Westkapelle 1788-1799, fol. 8 v. 31. Res. Westkapelle 1788-1799, fol. 60 r. 32. Zie Ingekomen en uitgegane stukken 1755-1801, i.v. 1795, oud-archief gemeente Westkapelle. 33. Zie voor de voorgeschiedenis en werkwijze van de commissie: P.T. van Rooden, Plunderingen op Schouwen en te Zierikzee (in Archief Kon. Zeeuwch Genootschap 1983). 34. Wagenaar, p. 71 n. 1. 35. Eigenlijk weten we heel weinig van IJsbrand (of Isebrand) Leinse Burggraaf. Hij moet omstreeks 1722 geboren zijn te Makkum. Doopboeken van Makkum zijn helaas niet meer aanwezig. Van een belijdenis te Makkum is niets gebleken (vriendelijke mededeling van de heer P. Nieuwland van het Rijksarchief in Friesland). Wellicht heeft Burggraaf zijn achternaam eerst na zijn vertrek aangenomen en had hij aanvankelijk slechts een patroniem. Dat patroniem zou overigens wel eens "verzeeuwst" kunnen zijn, want Lein(se) is geen Friese naam. Lens of Lense wel. In 1754 komt hij aan op Walcheren. Op 25 juli 1754 wordt hij timmerman te Westkapelle, waar hij het tot meestertimmerman bracht. Tijdens zijn eerste verbanningsperiode bleef hij in de buurt (namelijk in Serooskerke). Maar waar hij tijdens zijn tweede verbanningsperiode bleef is niet duidelijk. Eveneens blijft onduidelijk waar hij is overleden. 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 10