HUWELIJKSCRISIS IN 1769 P.J.A. van Voorst Vader Als er één ding opvalt in de huidige tijd is het wel de instabiliteit van het huwelijk. Scheidingen zijn aan de orde van de dag. Toch was - ook in de 18de eeuw - een scheiding niet zo ongewoon en ook zo moeilijk niet te verwerkelijken als wij nu denken. En dat niet alleen bij de voorname ingezetenen, maar ook bij heel gewone mensen, die men verder nergens in de annalen vermeld vindt, ja die zelfs hun eigen naam niet goed konden spellen. Een voorbeeld hiervan vindt men in de twee stukken die ik aantrof in de map verzoekschriften, 1764-1804, van het Gemeentearchief van Kortgene, no. 3. In vier dagen tijds werd een huwelijk ontbonden - het betrof niet alleen een scheiding van tafel en bed, maar ook van alle bezittingen - èn weer gerepareerd door 'Heeren Balliuw en Scheepenen der Steede Cortgeen', die belast waren met de lagere recht spraak. Het eerste verzoekschrift luidt als volgt: Den 2 November 1769 Aan de Edele Agtbare Heeren Balliuw BurgMren en Scheepenen der Steede Cortgeen Geven met verschuldigde Eerbied onder danig te kennen Pieter van Haver en Levina lans Corshüijse, egte Lie den, woonagtig binnen deze Stadt, dat tusschen hun lieden genoegsaam van den aanbeginne hares huwelijks veelerhande verschillen oneenigheden en hüijskrakeelen hebben plaats gehad, dewelke van tijd tot tijd soodanig toe nemende zijn, dat het hun van weder zijden onmogelijk is die te vermijden en het dügten is dat eene Langer düürende cohabitatie voor hun beijden of wel voor ieder van hun in 't bi zonder, van zeer pernicieuse gevol gen zouden konnen zijn, waarom zij lieden tot voorkominge van soodanige verdere krakheelen en de gevolgen daar üijt Ligtelijk konnende resül- teeren, te rade waren geworden pro visioneel van Tafel Bedde bijwoninge en Goederen te separeren. Dat zij Supplianten wijders bemerken de dat de ordinaire wegen van pro- cedüüren niet alleen van een Langen omslag zijn maar ook veel kosten met zig sleepen Sij tot vermijdinge daar van hadden gecontracteert, omme alle hunne goederen Sonder onderscheijt door hun in gemeenschap wordende beseeten, te laten Inventariseeren en vervolgens deselve publicquelijk voor en ten overstaan van UEd Agt bare te verkoopen en üijt de daarvan te provenieeren kooppennigen alle hunne Schulden hoe genaamt te vol doen en het overschot na aftrek van Schulden en gevallen kosten te samen in egüale portien te verdeelen. Ten Tweeden dat zij na de gedane verkoopinge direct van eikanderen zouden afscheijden in voegen als hier voren is gemelt en dat de zoonen en Dogters üijt hün hüwelijk verwekt ten wederzijden zouden gealimenteert en behoorlijk onderhoüden worden. Wijders nog dat den eenen Lasten van den anderen geen Schülden na en gedüürende dese Separatie zoude maken maar dat die gedragen soüden worden bij die geene welke deselve gemaakt mogte hebben. Dat sij supplianten al verder tot nakominge van die contracte hünne persoonen en goederen hadden ge- stelt sübject aan UED Agtb: te vre- den sijnde omme daar in bij uEd Agtb: vonnissen provisioneel te worden ge- condemneert zoo als breeder bij de contracte hier neven annex kan worden gezien. Dog gemerkt de Süpplianten Sonder UEd Agtbs: approbatie op gemelde contracte en daar op volgende con- demnatie in den inhoüd van dien op de maniere voorsz. niet en konnen separeren en Sij egter gaarne hünne voorgenomene Separatie zoüden effec- tüeeren Soo keeren Sij süpplianten haar tot 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 28