ik UEd Agtb: ootmoedig versoekende dat UEd agtb: de contracte soo ais die legt gelieve te approbeeren en hun wijders üijt kragte van dien bij vonnisse provisioneel te condemneeren tot nakominge van de voorsz. contrac te en hün aldus van Tafel bedde bij— woninge en goederen provisioneel te separeren. 't welk doende 8ia (get.) Pieter van Haver Levina Jans. Korshuis (in krabbelschrift) Het bijschrift in de marge luidt: Balliüw BürgerMren en Scheepenen der steede Cortgeen, gezien en ge- examineert hebbende de nevenstaande Reqüeste en geannexeerde Bijlage en gelet hebbende op al hetgeen in desen te letten stond, mitsgaders ziende de vrugteloosche poogingen om de Süpplten te bevreedigd appro beeren de Contracte zoo als die legt, condemneeren de Süppl*en tot nako minge en prestatie van dien weder zijds. Scheijden deselve wijders pro visioneel van Tafel Bedde bijwooninge en Goederen Actüm binnen de kamer van de magistraat den 2 nov: 1769. Ter ordonnantie van denzelve (w.g.) P: Vader Een bijzondere verrassing na lezing van dit stuk was dat vier dagen na dit 'Geapprobeert versoek' de beide supplianten nog een tweede verzoek hebben ingediend: Den 6 November 1769 Aan de Edele Agtbare Heeren Balliüw BurgerMen en Scheepenen der Steede Cortgeen. Geven met verschüldigde Eerbied onder danig te kennen Pieter van Haver en Levina Jansz Corshüijse egte Lie den binnen dese Stad. Dat sij süpplianten op den 2 Novem ber des Jaars 1769 Dan volgt breedvoerig de inhoud van het bovenstaande verzoek en vonnis. En vervolgens: Dat de süpplianten voorsiende dat dese hün onbezonnen drift en al te haastigen overleg, hün wel ligt düb- bel zoüde konnen beroüwen daarom geoordeelt hadden, best te zijn van den inhoüde van het contract af te zienhünne goederen onverkogt te laten, de gemaakte kosten te betalen, eikanderen onderling volkomen satis factie te geven en Eijndelijk geheel met eikanderen te versoenen, gelijk sij betüijgen gedaan te hebben, met belofte van wederzijdsch voortaan zig vreedsaam met eikanderen te wil len gedragen en hünne tafel bedde bijwoning en goederen als voor heen in gemeenschap te bezitten. En de slotsom van het verzoek: - Waarom de Süppl*en zig onderdanig keeren tot üEd Agtb: met ootmoedige beede dat het ÜEd Agtb: behage het meerge melde vonnisse te niet te doen pübli- catie in te trekken en te roijeeren en aan de Süppl*en de gemeene besit- ting van Tafel Bedde bijwoning en goederen weder te permitteeren. 't Welk doende &a Pieter van Haver levina janse corsüse Eind goed, al goed! 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 29