EENLETTERGREEPEGE WEARKWOORDEN IN 'T GERUNDIUM G. Tanis Ouddurpse onbepaelde wiezen heae - trouwens in veel streektaelen is dat zööe - gêên '-n uutgank'. Allêêne in 't gerundium kriege ze de '-n' vromme die ze kennelek iejwers in d'n laop van d'n tied verloore heae. In toet an zóóe ongeveer 1950 kreeg dat gerundium aok nog 'n e' as uutgang (praetene, gööne). De gerundiumvoorbeelden mit 'n+e' die hier vollege, hööre zóó langsaemerhand dus wel toet 'n verbieë taelpeeriejoode van 't Ouddurps. Dat hea'k toet m'n spiet motte vaststelle bie 'n ongerzoek da'k dêêr nae in'esteld heae. 't Jonge vollek heit die uutspraeke mit de 'slot-e' van 't gerundium nae mien gevoewl haest ongemeaerekt an de kant edae. In dat zou dan begon- neweeë mit de 1-lettergreepege wea- rekwoorden vollegens 'n artiekel van prof. J. van Marie in Taal en Tong val XLVI (1994), 1. Vandêêr m'n spee- siejaole andacht voor die 1-lettergree pege wearekwoorden. We kenne in 't Ouddurps naemelek 'n hêêl stelle'ie êênlettergreepege wearkwoorden naest de zöögenaemde n-verba van 't S.N., zööas: gaan, staan, slaan (gööe, stóöe in slóöe in 't Ouddurps). We ongerschêêe bie die 1-lettergreepe ge verba verschillende kattegeriejen: (1) 'n Stel dat zelfs gêên twêêletter- greepege vurm kent: góóe: Góóe je weig of ik slóöe je weig! Wat? Ik hoeve toch zeeker voor joe niejt weig te göóne! slóóe: Ik slóöe d'rop, óór! Joe heit m'n niejt te slóóne. stóöe: Ik kan je niejt uutstóóe. Weet je dat wel! A'j m'n durft an te raekene, komt je dat diere te stóóne. A'je dat mar weet! klêêe: 'k Góóe m'n eige klêêe. Vaoder is z'n eige aok an 't anklêêne. oprêêe: Janne'ie zal de kaemer wel oprêêe. D'r valt niejt veel op te rêêne. uutsprêêe: Je mot 't mis 'n bee'ie beeter uutsprêêe. 'k Hea 'n heekel an dat uutsprêê- ne van mis. Dat stienkt zóóe. schêêe: Z'n vaoder in moewder góóe schêêe. Ze stóóe op schêêne. verbrêêe: Ze zeae da'ze de wegt góóe verbrêêe. Jaa, mea- rege beginne ze al mit 't verbrêêne van de wegt. laeë: Eêrst de waegen nog laeë. Oo, de jonges bin de weagen al an 't laene, ziej'k wel. braeë: Mo'je nog vleis braeë, moewder? Jaa? Oo, fein - ik spelle ei, as m'n aok echt (ei) zeage!!!! - Dat vleis braene ruukt altied zóóe lekker, vind'k. (2) 'n Groep die aok nog 'n 2-lettergree- pege vurm kent: heawe, heaë: Wi'joe dat heae (heawe)? Nêêe, dat hoef'k niejt te heane (heawene). Ik heae genoeg. draege, draeë: Dat kan'k niejt draeë (draege). Da's veels te zwaer! Da's niejt te draegene. (te drae- ne is zeldzaem, docht 'k). vraege, vraeë: Woe je dat an hie vraeë (vraege)? Nêêe, dat hoef j'an hie niejt te vraegene (vraene is minder zeldzaem). Dat doewt'n toch niejt. zeaë, zeage Za'je't tee'n gêên means 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 30