Ie jaren naar St. Maartensdijk. Hoe wel begiftigd met een helder verstand moest hij al jong meewerken aan de handelsactiviteiten van zijn oom. Tijdens de oorlog 1914-1918 was hij in Middelburg onder de wapenen. In 1920 deed oom de handelsactiviteiten aan hem over en aanvankelijk floreer den de zaken uitstekend. Toen later echter deze activiteiten omgeruild werden voor een café ging het mis. In 1935 werd het café verkocht en was hij brodeloos. Gelukkig werd bij de inmiddels ontstane mosselcentrale een controleur voor de mosselverzen ding gezocht. Hij begon zijn werk zaamheden in Tholen maar werd spoe dig overgeplaatst naar Yerseke. Na enige tijd werd deze standplaats ver ruild voor Hansweert. De Tweede We reldoorlog bracht allerlei narigheden, maar werd overleefd. In 1967 overleed de schrijver als gepensioneerd mos selcontroleur te Hansweert. De zeer persoonlijke manier van schrijven zal ongetwijfeld velen aan spreken. De uitgave is verzorgd door een kleinzoon van de auteur, de heer W.J. Vermeulen. In de verantwoording staat: 'Dirk Rijnberg was een een voudig burger zonder hogere school opleiding, verwacht dus geen in feil loos Nederlands geschreven tekst.' B.O. BaHustrada jrg. 8 nr. 3/4, themanr. 'Moraal' (Middelburg: Stichting Zeeuws Licht, 1994). 60 blz.afbn. ISSN 0921-0148. Prijs f7,95 (los dubbelnr.) Zeelands enige literaire periodiek Ballustrada bracht, zoals gebruikelijk aan 't eind van het jaar, een themanummer (dubbelnummer) uit. Vorig jaar was de Vliegende Hollander het onderwerp, nu de 'moraal': een thema, zo heikel in het huidig tijdsgewricht, dat de redactie besloot het niet expliciet op de omslag aan te kondigen. Bijdragen leverden Hendrik Carette. Ef Leonard, André van der Veeke (poëzie) en Minor, Lou Vleugelhof, Peter Sijnke, Wouter Noordewier, Jan J.B. Kuipers en Wim Hofman (proza). Redactie adres: Oranjestraat 24a, 4532 BS Terneuzen, tel. 01150-96760. P.W. Sijnke (eindred.), De Sioel van Zee land: een bundel studies, uitg. t.g.v. de herinwiiding van de Middelburgse Synagoge (Middelburg: Den Boer/De Ruiter, 1994). 64 blz., afbn., lit. opgn. ISBN 90-74576-08-7. Prijs f 16,50. De Sioel van Zeeland verscheen ter gelegen heid van de herinwijding van de Middelburgse synagoge achter de Herenstraat. Het gebouw dateert van 1705, werd in 1944 verwoest en vervolgens tot verval overgelaten aan de elementen. In 1975 was Middelburg voorbeeldstad in het kader van het Europese monumentenjaar. De prestaties die in die tijd werden geleverd dwingen nog altijd grote bewondering af - maar ik denk, hoe ondankbaar ook, nog graag terug aan de tijd, toen grote delen van oud- Middelburg als 'gribus' konden worden bestempeld: praktisch onleefbaar, maar met een hoog Anton Pieck-gehalte. Iets dergelijks zweeft me voor de geest ten aanzien van de lang uitgebleven restauratie van de synagoge. Die betekent een behoorlijke aanwinst voor het Middelburgse monumentenbestand, maar tegelijk ook afscheid van een sfeerrijke ruïne, die overigens veel te lijden had van beklad ding en allerlei graffiti. De Sioel van Zeeland bevat bijdragen van burgemeester Rutten (voorwoord), E. van Voolen (geschiedenis en functie), A. Vos (de synagoge als joodse enclave en de Sefardiem van Middelburg), J.H. Sinke (restauratie), J.J. van der Weel (wethouder Boasson), J.S. Jacobs (de Tora, het dienen van God, de naastenliefde). De meeste artikelen werden al elders gepubliceerd. De ondertitel dekt niet volledig de lading: de oproep van rabbijn J.S. Jacobs tot het uitdragen der Noachidische wetten kan moeilijk een studie worden ge noemd. De Sioel van Zeeland bevat veel interessante afbeeldingen: ik noem slechts een interieurfo to uit 1905, een imaginaire voorstelling van Salomo's tempel (18de eeuw), en een afbeel ding van 'den gewaenden, nieuwen Joodschen Koning Sabetha Sebi' (1665). J.J.B.K. Peter Sijnke en Anneke van Waarden-Koets, Bewogen jaren. Middelburg in de 20ste eeuw (Zaltbommel: Europese Bibliotheek. 1994). CIP/ISBN 90 288 5943 8, geb. Prijs 49,90. Piet Minderhoud, Hans Jongepier en Marian Roelse, Groeten uit Westkapelle: 365 prentbriefkaarten en fotokaarten van Westka- 31

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 33