MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Salzburger emigranten in Zeeland Zevende voordracht lopend onderzoek Op donderdagavond 27 april 1995 organiseert de Werkgroep Historie en Archeologie wederom een voordracht over een lopend historisch onderzoeksproject. In deze zevende voordracht zal de heer C.J. de Kruijter ingaan op zijn onderzoek naar de Salzburger emigranten in Zeeland. In de jaren 1732 en 1733 zochten ruim 21.000 inwoners uit het toenmalige aartsbisdom Salzburg een veilig heenkomen naar Pruisen, de Verenigde Staten (Georgia) en Nederland (Zeeland). In eigen land waren zij blootgesteld aan zware vervolging, omdat zij de rooms-katholieke (staats)godsdienst verruilden voor de inzichten van de Reformatie. De komst van de Salzburgers naar Zeeland was vanuit Nederland geïnitieerd en had mede tot doel de landbouw te stimuleren. Deze initiatieven leidden tot twee groepen 'Zeeuwse' Salzburgers. De eerste groep arriveerde in 1732. De stadsbesturen van Middelburg, Vlissingen en Veere waren overeengekomen 350 - 400 personen uit Salzburg over te brengen naar het eiland Walcheren. Uiteindelijk kwamen maar 59 Salzburgers in Walcheren aan. zodat de doelstelling, stimulering van de landbouw, niet werd bereikt. Wel werd deze groep goed opgevangen en begeleid en na verloop van tijd waren deze Salzburgers geheel geïntegreerd in de Walcherse samenleving. De tweede groep, een kleine achthonderd personen uit het bergdorp Dürnnberg, kwam na een barre winterse tocht in 1733 in Zeeland aan. Zij kwamen op uitnodiging van de Staten-Generaal, mede ter bevordering van de landbouw in het Vrije van Sluis. Deze immigratie werd een mislukking: de verschillen in de arbeid en arbeidsverhoudingen bleken te groot en de Zeeuwse koortsen eisten bovendien vele slachtoffers. Na korte tijd vertrokken kleine groepen Salzburgers naar elders waardoor er in 1740 minder dan tweehonderd immigranten over waren. Het ontstaan van de Evangelisch- Lutherse Gemeente te Groede hangt direct samen met hun komst. In Nederlandse archieven zijn vele bronnen over de beide Salzburgse emigraties naar Zeeland te vinden. C.J. de Kruijter, van 1971 tot en met 1978 secretaris binnenland van de Stichting Bestudering Geschiedenis Salzburger Emigranten Nederland en thans secretaris en archivaris van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, zal zijn onderzoek nader toelichten. De hoofdvraag van zijn naspeuringen is: Hoe ging het met de Salzburgers in de eerste decennia na hun aankomst? Zoals bekend zijn de voordrachten lopend onderzoek bedoeld om onderzoekers met het publiek over hun historisch onderzoeksproject van gedachten te laten wisselen. Tijdens de bijeenkomst zal het publiek dan ook ruime gelegenheid hebben voor vragen, opmerkingen, suggesties en discussie. Ieder die geïnteresseerd is in dit aspect van de Zeeuwse historie wordt verwacht op donderdag 27 april 1995 in Huize 's- Hertogenbosch, Vlasmarkt 49-51, Middelburg. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis. J.H.F.S. A. Teunis overleden Woensdag 12 december 1994 overleed A. Teunis (geboren in 1919) in zijn woonplaats Middelburg. Na een periode in Indonesië en een gevarieerde loopbaan als journalist en uitgever vestigde hij zich in 1977 in Middel burg. Aldaar nam hij de eindredactie van de Encyclopedie van Zeeland op zich. Ook was hij actief in het Zeeuwsch Genootschap, als redacteur van het Zeeuws Tijdschrift en als publicist van o.a. jeugdherinneringen aan Vlissingen en Middelburg. In de jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia blikte de heer Teunis terug op de Encyclopedie-periode, hetgeen boeiende, niet van grimmige uitvallen gespeende lectuur opleverde. Toen de bundel uitkwam (september '94) was hij al ernstig ziek. C. Bos publiceerde een uitvoerige necro logie van Teunis in Zeeland 1995 nr. 1. Landelijke werkgroep Onderwaterarcheolo- gie Op 24 september 1994 werd in Utrecht een landelijke werkgroep Onderwaterarcheologie opgericht. De werkgroep is een orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Men gaat lezingen houden en musea bezoeken. Ook staan instructieweek ends op het droge èn onder water op het programma. De volgende regio's ziin inge- 35

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 37