Ik hoa de tulpen neergezet dien éérsten ochend van meië, daer staen ze noe, bie je portret dien éérsten ochend in meië. Een hoogtepunt voor haar was de jaar lijkse Dialeetdag in Kapelle. Toen ze nog kon, liet ze het nooit afweten. Nog zie ik haar zitten tijdens de lunch: haar kleine gestalte, de konink lijke onderscheiding opgespeld, te midden van de prominenten, zoals de gastspreker van 's morgens en mevrouw Van den Broecke. Ook zie ik haar bij de presentatie van haar laatste verhalenbundel D'r beurt wat op Flakkee door uitgever Van Koppen in Ouddorp trots naast haar achter neefje Rien Poortvliet: als de konin gin van het Flakkees dialect. Hoezeer ze het leven ook lief had, vaak dacht ze aan de dood, zoals in het volgende gedicht: De dóód, die wacht: Zwarte veugel in de bottende boamen van den bloeiende voorjaarstuun de dóód, die wacht. De dóód, die wacht: Zwarte veugel, weggedoke in de bossen vol riepe, róóje aelebessen in de zunovergote zeumertuun. De dóód. die wacht: Zwarte veugel, pikkend in den lesten appel van de leegewoaide boamen in den natgeregenden naejaerstuun De döód, die wacht: Zwarte veugel op den hoagsten tak van den kaelen kastanjerboam in den wachtenden wintertuun: de dóód, die wacht, niet méér zo lange. Mevrouw Soldaat, voor de jongere intimi tante Dicky, is niet meer, maar ze leeft voort in de gedichten en verhalen in de taal van haar land. Pau Heerschap Stichting De Zeeuwse Taele Overzicht van de werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot het Supplement op het Woorden boek der Zeeuwse Dialecten gedurende het jaar 1994. Zoals bekend mag worden veronder steld is er begin 1994 een aanvang gemaakt met de invulling van een reeds lang gekoesterde wens: nl. het redigeren van het Supplement op het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten. In de loop van het afgelopen jaar heb ik het bestand aan woorden, uitdruk kingen en zegswijzen zoals dat voor komt in de kaartenbakken van mevr. dr. N. Bakker met wijzigingen c.q. aanvullingen, en waar nodig met ver wijzingen c.q. toevoegingen, integraal in een database-bestand verwerkt. Dit bestand bevat de gegevens, dat wil zeggen het materiaal en de even tuele suggesties zoals die door velen van u in de diverse regio's, sedert 1976 tot op heden op de bekende vra genlijsten zijn aangeleverd en zoals die sedert 1979 ook op kwartaal-ba sis in Nehalennia verschenen zijn. Naast het voornoemde bestand zijn ook het bestand onder beheer van mevr. Van den Broecke-de Man/de heer Den Boeft en het bestand over de in en om Ouddorp (GOfl) gespro ken taal, zoals dat is aangelegd door de heer Tanis, in separate, alfabe tisch gerangschikte bestanden in de zelfde database ingevoerd na een voor afgaande bewerking. De opzet is zodanig gekozen dat deze (thans nog gescheiden, doch op zich zelf staande) deelbestanden uiteinde lijk alfabetisch in een groter tekst bestand zullen worden verwerkt. Dat zal, zo ligt althans in de bedoeling, de basis gaan vormen voor het beoog- 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 40