de Supplement. Genoemd bestand zal tevens de Zeeuwse bijdrage vormen voor een nog te realiseren centrale landelijke databank onder auspiciën van het P.J. Meertens-Instituut. U zult zich wellicht afvragen: 'Wat moet "onze Zeeuwse Taele" nu in een grote landelijke databank in het verre Amsterdam?' Wenu, dat zal ik u in het kort proberen uit te leg gen. (We hoeven trouwens helemaal niet zo 'gepast' bescheiden te doen over onze manier van werken met be trekking tot het vergaren van inte ressante gegevens, want, zo is mij tijdens een bijeenkomst begin maart 1994 op het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam gebleken, door veel gerenommeerde onderzoeksinstituten worden de werkwijze van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek en de resultaten die daarvan het gevolg zijn, met argusogen bekeken!) Mede als gevolg van een hernieuwde belangstelling voor behoud van de 'eigen' (d.w.z. lokale en regio-ge- bonden) taalvariëteiten dialecten) enerzijds en culturele gebruiken en verschijnselen folklore) anderzijds, is er namelijk tijdens deze bijeen komst op het genoemde Instituut, af gesproken om te komen tot de oprich ting/opzet van een centrale databank voor dialectgegevens op basis van de Nederlandse dialectwoordenboeken. Aan deze databank zullen door onder zoekers vragen kunnen worden ge steld van velerlei aard en complexi teit. Het ligt nadrukkelijk in de be doeling om deze centrale databank algeheel toegankelijk te laten zijn voor onderzoekers in binnen- en buitenland ten einde wederzijds in verschillende stadia van onderzoek in de naaste toekomst snel toegang te hebben tot interessante en belangrijke gegevens. In de loop van het eerste kwartaal van 1995 zal een begin gemaakt wor den met de integratie van de verschil lende bestanden. Ook zullen nieuwe gegevens welke ter beschikking ko men, worden verwerkt en worden op genomen in het uiteindelijke tekst bestand. Nieuwe gegevens en interes sante wetenswaardigheden op het ge bied van lokaal en regionaal taalge bruik/folklore blijven uiteraard ge wenst en van harte welkom. (Wat dit laatste aangaat mag ik verwijzen naar hetgeen ik heb doen uitkomen tijdens het interview in de PZC d.d. 4 oktober 1994!) M.J.Th. Adier Mededelingen van het Onderzoekssecretariaat In het tijdschrift Onze Taal 63e jaargang november 1994 staat een artikel van Harry Cohen-Brussel, getiteld: 'Matchmakers maken geen lucifers.' Van de beschreven 'valse vrienden' noemen wij: bedstaed terror warehouse betekent niet bedstee terreur warenhuis' ledikant doodsangst pakhuis Vö z'n divvetisie en die van joe (zumm' 'ope) miek 'n trouwe medewerker ök zö'n liestje van 'valse vrienden op Walcheren': aordig buitje driest driftig edel êêl betekent niet aardig buitje driest driftig edel heel meevallertje braakliggend haastig prachtig stug 39

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 41