Mededeling van de Commissie voor Dialectonderzoek Nieuwe opzet van het dialectonderzoek Een aantal jaren geleden heeft het bestuur van de vereniging al besloten tot een nieuwe opzet van het dialectonderzoek als vervolg op het tot dusverre uitgevoerde programma. In de periode 1929-1964 heeft dr. Ghijsen in alfabetische volgorde de woordenschat van de Zeeuwse dialecten onderzocht. In de daaropvolgende periode heeft mw. Van den Broecke het onderzoek per regio voortgezet. Dit was vooral het brede onderzoek waarin voor zeer specifieke onderwerpen, enige uitzonderingen daargelaten, geen plaats was. Voor dit nog resterende terrein, het thematisch onderzoek, is destijds een commissie ingesteld die echter door een aantal oorzaken niet kon functioneren. Het bestuur heeft thans voorwaarden geschapen die dit alsnog mogelijk moeten maken. In de bestuurlijke taakverdeling is onderscheid gemaakt tussen enerzijds het algemeen management van de vereniging: het onderhouden van externe contacten, het behartigen van de zakelijke aspecten van publikaties, het werven van sponsors en subsidiënten etc. en anderzijds het leiding geven aan het wetenschappelijk onderzoek van de commissie voor het dialectonderzoek. De eerste taak zal worden uitgevoerd door de voorzitter van de vereniging, de tweede taak door de vice-voorzittc; zodat er een directe band met het bestuur is. De commissie heeft inmiddels een inventarisatie gemaakt van het in de komende jaren te verrichten thematisch onderzoek. Niet alle thema's lenen zich voor algemene vragenlijsten. Vragen over zeer speciale onderdelen zoals molens, scheepsbouw, visserij e.d. zullen alleen aan op die terreinen deskundige personen worden voorgelegd. Landbouwonderzoek en specifieke onderwerpen waarvan toch een brede groep leden kennis draagt zullen aan alle lezers worden voorgelegd. Een belangrijk onderdeel van het thematisch programma is ook het onderzoek naar historische woorden. Vóór de oprichting van de vereniging was dr. Ghijsen betrokken bij een project tot onderzoek van historische woorden die in dialecten in gebruik bleven. Zij heeft voor dat doel een grote hoeveelheid historische teksten verzameld die nu opnieuw kunnen worden benut. Zo zijn er bijvoorbeeld teksten uit schepenprotocollen. De vraag is dan of de betreffende woorden nog in gebruik zijn of dat men ze ouders of grootouders nog heeft horen bezigen. Naast het thematisch onderzoek blijft mw. van den Broecke nog het onderzoek dat is voortgekomen uit de regioboeken voortzetten. U treft dus voortaan twee vragenlijsten aan die ook afzonderlijk naar het aangegeven adres moeten worden verzonden. In dit nummer een eerste proeve van het thematisch onderzoek met een algemene vragenlijst betreffende de fiets. Dit is het eerste gedeelte; in het volgende nummer komt het tweede gedeelte aan bod. In het septembernummer zal een lijst met historische woorden worden bijgevoegd. Het resultaat van de inzendingen zal steeds worden besproken door de commissie en worden gepubliceerd in een der volgende nummers. De commissie hoopt op een goede oogst! Weer CD van Surrender in dialect In november '94 bracht de Zuidbevelandse popgroep Surrender voor de tweede keer een CD uit, waarop alle teksten worden gezongen in (westelijk) Zuidbevelands dialect. Het nieuwe produkt heet 'De stikken de'r of'. De CD telt vijftien nummers en behandelt actuele Zeeuwse kwesties als de Westerschelde Oever Verbinding of de nabijheid van een heden daagse bouwmarkt, waar ze niet eens een 'rieve' (hark) verkopen. J.J.B.K. Project Zeeuwsch-Vlaanderen Begin januari kwam een nieuwe vragenlijst uit. die een heleboel woorden opvroeg in verband met honden en katten. Deze huisdieren zijn bij iedereen bekend, daarom behoorde deze vragenlijst tot de algemene woordenschat. Op advies van de redactie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten stuurden we de vragenlijsten naar de secretariaatsadressen van de verschillende bejaardenbonden in Zeeuwsch-VIaanderen. We hadden dat ook vorige herfst gedaan en de ingevulde vragenlijsten, die in november en december terugkwamen, gaven zoveel waardevolle antwoorden, dat we in januari opnieuw daarheen lijsten stuurden. Inderdaad, binnen de kortste keren waren de lijsten ingevuld en al terug bij de coördinator. Op deze manier kregen we in korte tijd een heleboel nieuwe medewerkers/sters in ons adressenbestand. 43

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 45