BIJLAGE 1 NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE VAN HET KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOT SCHAP DER WETENSCHAPPEN OP ZATERDAG 7 MEI 1994 IN RESTAURANT ZBELANDIA' TE COLIJNSPLAAT 1OPENING De vice-voorzitter van de Werkgroep, drsF. van der Doe, opent de vergadering met een woord van welkom aan de 4 7 aanwezige leden. Van het bestuur zijn de voorzitter drs. J.H. Kluiver en het lid ing. K.J.J. Brand met kennisgeving afwezig 2. VASTSTELLING NOTULEN A.L.V. 15 MEI 1993 De notulen van de vergadering van 15 mei 1993 in het stad huis te Sluis worden zonder op- of aanmerkingen, onder dankzegging aan de secretaris, vastgesteld. 3. JAAROVERZICHT VICE-VOORZITTER De vice-voorzitter memoreert in zijn jaaroverzicht de wisselingen in bestuur en redactie, de studiedag 'Arche ologie in Zeeland' en de publikatie van de lezingen in een themanummer van Nehalenniade excursie van 1993 naar West. Zeeuws-Vlaanderen, het stabiele ledental van de Werkgroep en de huisvesting van het Genootschap. De voordrachten lopend onderzoek zijn volgens publiek en sprekers succesvolDe tweede voordracht werd gehouden door drs. V. Enthoven over handel en scheepvaart in Zee land, in 1994 volgden onze voorzitter drs. J.H. Kluiver over een schilderij van Adriaen van de Venne en drs. H.J. van Leusen over de Middelburgse boekhandel Wetter. 1994 is voor Genootschap en Werkgroep een jubileumjaar. Het Genootschap viert het 225-jarig bestaan o.a. met een tentoonstelling en een congres. Op 17 september 1994 zal de Werkgroep haar 30-jarig bestaan vieren met een bui tengewone algemene ledenvergadering in Huize 's-Herto- genbosch. Tevens wordt dan het 10 0e nummer van Nehalen nia aangeboden. Tot slot noemt de vice-voorzitter de afronding van het burgemeestersonderzoek en de voortzetting van het land- bouwhistorisch onderzoek door dr. P.R. Priester. De laatste werkt sinds kort nauw samen met drs. P. van Cruyningen die de landbouwhistorie van het Land van Cad- zand onderzoekt 4. JAARREKENING 1993 De penningmeester, de heer B. Oele, geeft een korte toe lichting. Hij meldt tevens dat dit zijn 25e en laatste jaarrekening voor de Werkgroep zal zijn. De jaarrekening 1993 wordt goedgekeurd en de penningmeester onder applaus van de vergadering gedecharcheerd 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 48