5. BEGROTING 1995 Na enige toelichting van de penningmeester wordt ook de begroting voor 1995 goedgekeurd. 6. JAARVERSLAG 1993 Het jaarverslag van de Werkgroep over 1993 wordt ongewij zigd goedgekeurd en vastgesteld. 7. BENOEMING PERIODIEK AFTREDENDE BESTUURSLEDEN WERKGROEP Periodiek aftredend zijn de bestuursleden K.J.J. Brand en B. Oele. De heer Brand stelt zich herkiesbaar en wordt bij acclamatie herkozen. De heer Oele stelt zich, na 25 jaar penningmeester van de Werkgroep geweest te zijn, niet meer herkiesbaar. De vergadering gaat accoord met het voorstel om de heer Oele het penningmeesterschap tot de (jubileum)- ledenvergadering te laten waarnemen, tijdens welke verga dering het bestuur een voordracht voor de vervulling van deze post zal doen. 8. BENOEMING PERIODIEK AFTREDENDE REDACTIELEDEN NEHALENNIA Periodiek aftredend zijn de redactieleden W.H.P. Scholten, B. Oele en R.M. Rijkse. Zij stellen zich allen hierkies- baar en worden bij acclamatie herkozen, 9. VERSLAG LOPENDE PROJECTEN De projectgroep tot indicering van het oud-archief van het Zeeuws Genootschap heeft het project eind 1993 afge sloten. Via vier indices zijn de archiefbestanddelen van voor 1800 nu toegankelijk. De vice-voorzitter roemt de grote verdienste van de projectgroep die dit project, met enkele onderbrekingen, na 20 jaar heeft afgerond. De bovengenoemde projectgroep is thans, gebruikmakend van de nu beschikbare indices, bezig met een vervolg project: een beschrijving van de door het Genootschap uitgeschreven prijsvragen. De projectgroep Bewoningsgeschiedenis Veere maakt goede vorderingen 10. RONDVRAAG Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 11. SLUITING De vice-voorzitter sluit de vergadering. F. van der Doe, vice-voorzitter J.H.F. Schwartz, secretaris 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 49