BIJLAGE 2 NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE VAN HET KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN TIJDENS DE JUBILEUMBIJEENKOMST OP ZATERDAG 17 SEPTEMBER 1994 IN HUIZE s-HERTOGENBOSCH TE MIDDELBURG 1OPENING De voorzitter van de Werkgroep, drsJ.H. Kluiver, opent om 10.30 uur de vergadering met een woord van welkom aan de ruim 70 leden en genodigden. Hij toont zich verheugd over de grote opkomst. Hij richt een speciaal woord van welkom aan de oprichters van de Werkgroep, aan enkele leden die sinds de oprichting lid zijn en aan de voor zitter van het Genootschap de heer J. van Marion en noemt de personen die een bericht van verhindering hebben gestuurd. 2JUBILEUMTOESPRAAK In zijn jubileumtoespraak geeft de voorzitter een kort overzicht van de geschiedenis van de Werkgroep en staat hij wat langer stil- bij enkele hoogtepunten hieruitHij noemt de goede samenwerking met de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek in de uitgave van Nehalennia, de initiatieven van de Werkgroep ten aanzien van de Zelandia Illustrata, de Zeeuwse Encyclopedie, de onderzoeksprojec ten en de studiedagen. 3. OVERHANDIGING EERSTE EXEMPLAREN NEHALENNIA NUMMER 100 De voorzitter geeft het woord aan de eindredacteur van Ne halennia, de heer J.J.B. Kuipers. Deze memoreert hoe het blad is uitgegroeid van een eenvoudig gestencild Bulletin tot het huidige fraai uitgevoerde honderdste nummer van NehalenniaVervolgens overhandigt hij de eerste exempla ren van het nummer aan de oprichters van de Werkgroep, de heren M.P. de Bruin en J.A. Trimpe Burger, aan enkele le den die sinds de oprichting van de Werkgroep lid zijn en aan de voorzitter van het Genootschap de heer J. van Marion 4. AFSCHEID PENNINGMEESTER B. OELE In de algemene ledenvergadering van 7 mei 1994 stelde het periodiek aftredende bestuurslid B. Oele zich, na 25 jaar penningmeester van de Werkgroep geweest te zijn, niet meer herkiesbaar. Besloten werd dat de heer Oele het penning meesterschap tot de jubileumbijeenkomst zou waarnemen. De voorzitter prijst de heer Oele voor zijn grote staat van dienst in de Werkgroep, niet alleen als penningmeester maar ook wegens zijn inbreng vanuit de archeologische we reld en de Dialectvereniging. Tevens noemt de voorzitter 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 50