de grote inbreng van mevrouw Oele die alle jaren de leden administratie bijhield en met wie hij samen de gehele pro- duktie van Nehalennia verzorgde. Als dank voor al hun werk biedt hij hen namens de Werkgroep en de Zeeuwsche Vereeni- ging voor Dialectonderzoek een Hattinga-kaart van Zuid- Beveland aan. De heer Oele bedankt, mede namens zijn vrouw, voor de waarderende woorden van de voorzitter en voor het cadeau en benadrukt dat hij alle werkzaamheden voor de Werkgroep en Nehalennia altijd graag gedaan heeft en dat bij hem de daaruit voortkomende vriendschap met vele leden altijd bovenaan stond. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Van Marion, voorzitter van het Genootschap. Deze feliciteert de Werkgroep met het dertigjarig bestaan en spreekt zijn waardering uit over de vele activiteiten die de Werkgroep in die jaren heeft verricht. Vervolgens richt ook hij het woord tot de heer Oele en looft zijn inbreng, niet alleen in de Werkgroep, maar ook in het Zeeuws Genootschap, onder andere door zijn jaren lange afvaardiging namens de Werkgroep in het Algemeen Bestuur van het Genootschap. Als blijk van waardering reikt hij hem namens het bestuur en onder applaus van de vergadering de Genootschapspenning uit De heer Oele bedankt het Genootschap voor deze onderschei ding en zegt dat ook in zijn contacten met het Genootschap de vriendschap met anderen, ook in moeilijke perioden, voorop stond. 5. BENOEMING NIEUWE PENNINGMEESTER De voorzitter introduceert de door het bestuur van de Werkgroep voorgedragen nieuwe penningmeester, de heer P.J. Triou uit Middelburg. Hij wordt bij acclamatie gekozen 6SLUITING Om 11.15 sluit de voorzitter de vergadering. J.H. Kluiver, voorzitter J.H.F. Schwartz, secretaris Na de bijzondere algemene ledenvergadering werd de jubi leumbijeenkomst vervolgd met de vertoning van de histori sche film Zeeland in beeld, een lunch en rondleidingen langs de verzamelingen van het Genootschap in het Provin ciaal Depot voor Bodemvondsten en het Rijksarchief in Zeeland. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 51