BIJLAGE 5 JAARVERSLAG VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE OVER 1994 ALGEMEEN Het ledental van de Werkgroep en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek nam in 1994 af tot circa 875 leden. Op 19 september 1994 was het precies dertig jaar geleden dat de Werkgroep werd opgericht en een maand later, op 21 oktober, verscheen het eerste nummer van het Bulletin, de voorloper van Nehalennia. Hiervan verscheen in het najaar tevens het hon derdste nummer. Beide jubilea werden op 17 september 1994 gevierd in een jubileumbijeenkomst in Huize s-Hertogenbosch. Tijdens de excursie naar Wolphaartsdijk en Noord-Beveland op 7 mei 19 94 werd in Colijnsplaat de algemene ledenvergadering gehouden, tijdens de jubileumbijeenkomst op 17 september vond tevens een bijzondere algemene ledenvergadering plaats. BESTUUR Het bestuur kwam zes maai bijeen ter bespreking van de activi teiten. Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering wegens het jubileum van de Werkgroep werd afscheid genomen van de penningmeester, de heer B. Oele, die na 25 jaar penning meesterschap het bestuur van de Werkgroep verliet. Namens de Werkgroep werd hem een cadeau overhandigd en de voorzitter van het Genootschap reikte hem de Genootschapspenning uit. De heer P.J. Triou werd in deze vergadering benoemd tot nieuwe penningmeester van de Werkgroep. EXCURSIE Op 7 mei werd de jaarlijkse excursie gehouden naar Wolphaarts- dijk en Noord-BevelandIn Colijnsplaat werd de algemene ledenvergadering gehouden. Daarna volgde een rondrit over Noord-Beveland onder leiding van de heer P. van der Maas. NEHALENNIA Nehalennia, het bulletin van de Werkgroep en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek, verscheen vier maal: drie reguliere uitgaven en het herfstnummer, de honderdste Nehalen nia als jubileumnummer getiteld Omzien en rondblikkenHierin gaven diverse auteurs een terugblik op afgelopen dertig jaar. Tegelijk met deze jubileumeditie verscheen een extra nummer 100a met daarin de reguliere rubrieken. 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 53