OVER BOEKEN M.A. Geuze, Het eiland Tholen van 1900 tot nu. Uitgave: Van Geyt d.o.o. Ljubljana, Hulst 1994. 96 blz. ISBN 961-223-009-9. In zijn inleiding bij het reeds enige tijd geleden verschenen fotoboek over het eiland Tholen gewaagt de schrij ver M.A. Geuze, oud-voorzitter van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dia lectonderzoek, over het maken van keuzes, over wat wel of wat niet op te nemen. Nu, dit boek getuigt ervan dat de schrijver deze kunst ten volle verstaat. Hoewel het niet geheel mo gelijk bleek een evenwichtige verde ling in tijd en aantal foto's over het gehele eiland te verkrijgen, is het vanaf de foto van de paardenmarkt te Tholen rond 1900 tot de 'Groeten uit Poortvliet' met de tram, die ove rigens nooit verder kwam dan Tholen, een boeiend evenwichtig boek gewor den. Behoudens enkele drukfouten, in mijn exemplaar getrouw door de schrijver verbeterd, vertelt het een onderhoudend verhaal in tekst en beeld van het wel en wee van de Tholeaars in de laatste honderd jaar. Aanbevolen. B.O. Johannes Herman Buma, Franqois Ryckhals 1609-1647, een schilderen de magiër uit Middelburg (Goes: De Koperen Tuin, 1994). 48 blz., afbn. lit.opg. ISBN 90-72138-37-6. Prijs 24,90. J.H. Buma, de bekende Middelburgse Ryckhals-promotor, is de afgelopen jaren in musea en archieven in vele Europese landen op zoek gegaan naar werken van. de door hem bewonderde 'schilderende magiër' Francjois Ryck hals uit Middelburg. Hij ontdekte nog tal van schilderijen van deze in ver getelheid geraakte zeventiende-eeuwer: veestukken, landschappen, boereninte- rieurs en pronkstillevens. Van 1989 tot 1993 exploiteerde Buma in Ryckhals' geboortehuis aan de Dam 71 te Middelburg het 'Francois Ryck hals Museum'. Het voorliggende boek is min of meer bedoeld als een ver antwoording en afsluiting van Buma's Ryckhals-engagement, heb ik begre pen. Het doel is bereikt: Ryckhals bezet weer een plaats in de kunst geschiedenis, een deel van zijn oeuvre is weer boven water gebracht. Het boek over Ryckhals is een be hoorlijk gedocumenteerde uitgave. Achterin, na de wat summiere litera tuuropgave, heeft Buma een nuttige lijst opgenomen van tot nu toe beken de of toegeschreven 'Ryckhalzen' De pagina's met afbeeldingen in kleur verhogen de aantrekkelijkheid ten zeerste; de ietwat rapsodische stijl van de auteur nemen we voor lief. J.J.B.K. M. Sanderse, 200 Jaar Sociëteit "De Vergenoeging" 1795-1995 (Middelburg: Sociëteit "De Vergenoeging", 1995), geen ISBN; prijs: ƒ29,50 (verkrijg baar bij de secretaris van het bestuur van de sociëteit K. Meertens, Dam 36, Middelburg). Twee eeuwen is een eerbiedwaardige leeftijd. Het is dan ook terecht dat het bestuur van de sociëteit "De Ver genoeging" dit jubileum kracht heeft bijgezet door de uitgave van een fraai, rijk geïllustreerd gedenkboek. De heer M. Sanderse beschrijft in zo'n 130 pagina's het wel en wee van deze Middelburgse instelling. Hij begint zijn relaas met een schets van de Patriottentijd. Na de omwenteling (de Bataafse Republiek) in 1795 wordt op 13 maart van dat jaar in een koffiehuis aan de Balans de 'Volkssociëteit' opgericht. Poli tieke aspiraties werden al snel ach terwege gelaten en via 'Burgergezel schap' (1799) ging men in 1804 verder onder de nog altijd bestaande naam Sociëteit "De Vergenoeging". Plaats van samenkomst was sedert 1803 een bijzonder gebouw aan de Markt, dat helaas in 1930 door brand verloren ging. De laatste tien jaar dient het monumentale pand 'Le Baron Chassé' tot onderkomen van de (heren)- 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 35