OVER BOEKEN J. de Baar, Nieuw-Namen en Onze- Lieve-Vrouw van Hulsterloo: Legende en Historie (Nieuw-Namen: Werkgroep O.L.V. van Hulsterloo, 1995). 25 blz., afbn., lit.opg.; met als bijlage Het mirakuleuze beeld van O.L. Vrouw van Drongen (1923, facs.; 16 blz.). Prijs 7,50. Verkrijgbaar op ver schillende adressen in Nieuw-Namen en Hulst (o.a. Streekmuseum en VVV). Toezending per post na overmaking van 10,50 op postrek. 304262 t.n.v. G. Sponselee, Saxhavenstraat 5, 4561 HB Hulst o.v.v. 'boekje O.L.V. van Hulsterloo' Het verval van de uit 1961 daterende Hulsterlookapel te Nieuw-Namen was aanleiding tot de oprichting van de werkgroep 'Onze-Lieve-Vrouwe van Hulsterloo'. Met steun van particu lieren en instellingen wist de werk groep restauratie van de kapel en plaatsing van een nieuw beeld (van J. Kamps) te bewerkstelligen. Ook de voorliggende uitgave is een ini tiatief van de werkgroep. De publi- katie bestaat uit twee aparte boek jes: het werkje van J. de Baar en de ongewijzigde herdruk van een deeltje, dat in 1923 te Drongen werd gepubliceerd. In deze laatste bro chure wordt de lezer uitvoerig op de hoogte gesteld van de fraaie le gende rond het genadebeeld van Hulsterloo, dat in de late Middel eeuwen aldaar werd vereerd na een lange omzwerving die was begonnen in 't klooster van Teruwanen. J. de Baar houdt zich vooral bezig met de geschiedenis na de 'genade klap' in 1580, toen op last van het Calvinistische stadsbestuur van Gent de kapel en andere gebouwen van de uithof Hulsterloo werden gesloopt. Het miraculeuze Mariabeeld was in 1578 al door beeldenstormers in het vuur gegooid. Het werd echter gered, en uiteindelijk naar de Abdij van Drongen overgebracht. In 1961 werd zoals gezegd te Nieuw-Namen ter her innering aan de oude luister van Hulsterloo een kapelletje gebouwd. Het bijbehorende replica-beeld (van J.V. Vermeulen) viel ca. 1975 ech ter ten prooi aan een vandaal, die het in diggelen sloeg. Buurtbewoners lijmden de brokken zo goed en zo kwaad als dat ging, maar het beeldje bleef gehavend; ook het kapelletje verviel langzamerhand. De werkgroep heeft nu op bezielde wijze deze zaak weer in goede banen geleid. De Baar: 'Onze eigen belang stelling en houding kan daarbij van invloed zijn op de aandacht en de waardering van toekomstige genera ties voor de historie van Hulsterloo'. J.J.B.K. F. Beekman en H.J.E. van Beuningen, Het verdronken Westenschouwen (Z.pl.: Stichting Westerschouwen Kultureel, 1995). 20 blz., afbn. Uitg. met steun van de Slavenkas te Zierikzee. Prijs 3,50. Verkrijgbaar in 'De Burghse Schoole', Kerkstraat 3, 4328 LH Burgh-Haamstede. Eind mei verscheen Het verdronken Westenschouwen. Aanleiding was het blootspoelen van een bewoningspakket op het strand van Westenschouwen in januari 1994. Hoewel dit niet voor de eerste keer het geval was, werd aan deze afspoeling veel aandacht geschonken door een groot aantal me taaldetector-zoekers, die als vliegen op de stroop afkwamen. Een gelukkig feit was de waarneming van een en ander door ROB-correspondent Frans Beekman uit Zierikzee, die opmetingen van het terrein verrichtte en contact zocht met de zoekers. De expositie in de Burghse Schoole en deze publi catie, zo kort na de 'ontdekking' van Westenschouwen, zijn aan Beekmans coördinatie te danken. Nadat na enkele maanden het gebied weer met zand was bedekt, werden met medewerking van de vinders de vondsten geïnventariseerd en gedocumen teerd. Bij de detectorzoekers lag de nadruk op het verhoudingsgewijs grote aantal voorwerpen van tin, waarvan een deel bekend is als pelgrimsinsig nes. Het merendeel van de vondsten is 15de-eeuws, en zal tot de context 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 21