J? -•« - »*!>,vr-.- 5 ,-^^ËIfej,'* *4fP ■pm^H -» -\.* - - lèt^btr -■" v r*% - -#• A- van schatgraverij ten prooi gevallen. Omdat de gebieden nogal oncontro leerbaar zijn en de vondsten bijzon der fraai, was moeilijk iets tegen de ze gedrevenheid te doen. Het door de schatgraverij en kunsthandel ge bruikte argument 'als wij het niet "opgraven" doet iemand anders het wel of verdwijnt het in zee' is een drogreden, gezien de baatzuchtigheid en onwetenschappelijke wijze van ver werving: slechts een minuscuul deel der vondsten is - met vaak nog ondui delijke herkomst - geadministreerd. Alle aanleiding was er dan ook, toen het verdronken dorp Valkenisse door activiteit van de Schelde na eeuwen weer bloot kwam te liggen, profes sionele actie te ondernemen en niet te wachten tot metaaldetectorpiloten deze unieke archeologische overblijf selen hadden leeggeroofd. Het is van landelijk belang om een compleet ver laten dorp te onderzoeken. De Rijks dienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de Archeologische Werkge meenschap Nederland (AWN) stelden plannen op om het eerste wetenschap pelijk gefundeerde onderzoek naar een verdronken dorp te ondernemen (1994). De logistieke problemen die hierbij kwamen kijken door de getij dewerking waren legio. Allereerst werd een inventarisatie uitgevoerd waarbij de nadruk lag op de vorm van de nederzetting en in het bij zonder de baksteenfase van de kerk. De kerk bleek een voor Zuid-Beve land klassieke vorm te hebben, een kloeke toren ten opzichte van een normaal schip. Omdat de kerkheuvel door erosie was verdwenen kwamen de skeletten van begraven Valkenis- senaren vrij. De beenderen gevonden op het kerkhof werden deels onder worpen aan een fysisch-antropologisch onderzoek dat tot de constatering leidde dat een aantal personen te veel vis gegeten had Het onderzoek van de andere bebouwing heeft zich noodgedwongen tot de oppervlakte moeten beperken. Een oude weg door het dorp is teruggevonden, evenals een bakstenen huis met (reeds ge leegde) beerput. In de door het 'snijdende' water van de Schelde vrij- 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 23