MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Zeeland in de Bataafs-Franse tijd 1795- 1814 De Werkgroep Historie en Archeologie organiseert op zaterdag 9 december 1995 de negende Historische Studiedag met als thema 'Zeeland in de Bataafs- Franse tijd 1795-1814'. In diverse lezingen worden de landelijke ontwik kelingen uit deze turbulente periode geschetst en wordt tevens ingegaan op specifiek Zeeuwse zaken die zich toen afspeelden. In de Bataafse en daarop volgende Franse tijd vond een lange reeks politieke, maatschappe lijke, economische en culturele ver anderingen plaats die de nodige wij zigingen veroorzaakten in de staats instellingen, politieke cultuur, fis caliteit en landsverdediging. Wijzi gingen die grote invloed hadden op het openbare leven zoals de nationa le wetboeken, het decimale stelsel, de openbare school, de waterstaat, de statistiek, de nationale posterijen, de eerste uniforme spelling van de Nederlandse taal en nationale instel lingen op het gebied van kunsten en wetenschappen. Van vele verwor venheden van onze huidige maatschap pij zijn de fundamenten in deze peri ode gelegd. Het is dit jaar tweehonderd jaar ge leden dat de Bataafs-Franse tijd een aanvang namDe historische studie dag van de Werkgroep zal het belang rijkste Zeeuwse aandeel zijn in een reeks van activiteiten die naar aan leiding van dit feit plaatsvinden en die gecoördineerd worden door het Nationaal comité tweede eeuwfeest Nederlandse en Franse revoluties. De inleidende lezing wordt gehouden door prof. dr. N.C.F. van Sas, ver bonden aan de Universiteit van Amsterdam en tevens lid van het nati onaal comité, verdere lezingen worden verzorgd door drs. L. Zoodsma, ge meentearchivaris van Haarlem en oud secretaris van de Werkgroep (over de 'Homines Novi' in Zeeland), prof. dr. F.C.J. Ketelaar, algemene rijks archivaris (over de vernieuwing van de overheidsadministratie) Zoals gewoonlijk zal de studiedag plaatsvinden in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek. Inliggend in deze Neha- lennia vindt u het volledige programma waarin tevens is aangegeven hoe u zich voor deze dag kunt opgeven. Zeeuwse publieke opinie in de Franse tijd Op donderdag 26 oktober 1995 organi seert de Werkgroep Historie en Arche ologie wederom een voordracht over een lopend historisch onderzoekspro ject. In deze achtste voordracht on der de titel 'Stemming in Zeeland' zal de heer J. de Jong ingaan op zijn onderzoek naar het stemgedrag van Zeeuwse kiezers over een ontwerp- grondwet in 1797 en 1798. Op 8 augus tus 1797 kregen ook de Zeeuwen voor het eerst de gelegenheid zich hier over uit te spreken. Nadat dit voor stel massaal was afgewezen kwam er een nieuw ontwerp dat in een refe rendum op 23 april 1798 werd goed gekeurd. Dit voorstel leidde tot het in werking treden van de eerste Neder landse grondwet op 31 juli 1798. Omdat vrijwel alle volwassen mannen stemrecht hadden geven de referenda een unieke doorsnede van de publieke opinie in Nederland aan het eind van de achttiende eeuw. De heer De Jong heeft de uitslagen van deze referenda geanalyseerd en zet de Zeeuwse uit slag af tegen de landelijke. Tevens zal hij ingaan op de bijzondere manier waarop de referenda plaatsvonden. Uit de analyse van de uitslagen kun nen ook conclusies worden getrokken ten aanzien van de verhoudingen van kerk en staat, stad en platteland, steden en eilanden en de positie van de Zeeuwse katholieken en de ambachts heren. De voordrachten lopend onderzoek zijn bedoeld om onderzoekers met het publiek over hun historisch onder zoeksproject van gedachten te laten wisselen. Tijdens de bijeenkomst zal het publiek dan ook ruime gelegenheid hebben voor vragen, opmerkingen, suggesties en discussie. Ieder die 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 25