MEDEDELINGEN VAN DE ZEEÜWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK In memoriam Ad Leijdekkers Ad Leijdekkers heeft de felicitaties in ons vorig nummer voor het krijgen van de Cultuurprijs 1995 niet meer gelezenKort na die feestelijke dag moest hij opgenomen worden om een zeer riskante operatie te ondergaan. Hijzelf, zijn vrouw en kinderen wis ten dat er slechts een kleine kans was op algeheel herstel. Ad heeft het niet gehaald, zijn grote Meester had anders beslist. Dinsdag 27 juni is Ad Leijdekkers overleden, 68 jaar oud. Onze vereniging verliest in hem een actief lid, dat vooral in Schouwen- Duiveland, het land waarvan Ad met hart en ziel hield, van grote bete kenis was voor de streektaal. Het waren vooral zijn voordrachten, over de natuur, de mensen met hun hebbe lijkheden, de misstanden die hij op niet mis te verstane wijze aan de kaak kon stellen, die hem een grote bekendheid gaven. In het dagelijks leven tot aan zijn pensioen was hij een accurate bank medewerker, in zijn vrije tijd vooral actief in diverse besturen. De Vere niging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland diende hij tot aan zijn dood als secretaris. De voorzitter van die vereniging, de heer H. Doeleman, omschreef hem in zijn rede tijdens de kerkdienst voorafgaande aan de begrafenis als een markante persoon lijkheid en een goed mens; woorden waar we ons van harte bij aan kunnen sluiten. Zaterdag 1 juli hebben we op een mooie zomerdag Ad Leijdekkers naar zijn laatste rustplaats gebracht. We wen sen zijn vrouw en kinderen die nu plotseling alleen achterblijven heel veel sterkte toe. De herinnering aan het 'kleine ventje met zijn grote da den' is ons zeer dierbaar. B.O. Nieuwe voorzitter stelt zich voor Mogelijk heeft u het al via andere kanalen vernomen, echter indien dit niet het geval is wil ik u bij deze in kennis stellen van het volgende. Tijdens de bestuursvergadering van de vereniging d.d. 12 april heeft het bestuur mij gekozen als voorzitter. Dit na een voorzitterloos tijdperk van circa anderhalf jaar, waarin de vice- voorzitter drs. J.H. Kluiver als plaats vervangend voorzitter de algemene ledenvergadering en de bestuursver gaderingen heeft geleid, met de ons van hem bekende voortvarendheid. Daarom wil ik als toetredend voorzit ter namens het bestuur en de vereni ging, voordat ik mijzelf aan u voor stel, de heer Kluiver hartelijk bedan ken voor zijn bereidwilligheid en in zet voor de vereniging tijdens deze periode Nu zal ik u niet vermoeien met mijn hele levensverhaal, maar ik weet dat er bij de meeste Zeeuwen (zeker als ze van een dorp komen) van die pran gende vragen leven, zoals: Van wie bin jie der êên? 'Oe 'êêt joe hrottevaoder van moeders kant? Wi kom jie vandêên? Bie vanwien bin jie der êên 'etrouwd? Wa doe jie zo a vo de kost? E julder ok huus? enz. Wa ons Zeeuwen bin nie nieuwsgierig, maar weten graag met wie wij van doen hebben. Mijn naam is Kees Martens en ik ben geboren en getogen in de Zak van Zuid-Beveland, om precies te zijn in 's-Heerenhoek. Momenteel ben ik 54 jaar oud, dus voor de goede reke naars onder u geboren in 1941 tijdens de Duitse bezetting, in een tijd dat in de Zak nog iedereen elkaar kende en er uitsluitend dialect gesproken werd (afgezien van de bezetters en later de bevrijders). Radio en TV hadden toen nog geen plaats verwor ven in de huiskamer, en het Algemeen Nederlands druppelde slechts binnen via de dorpsschool en een handvol plaatselijke notabelen, zoals de bur gemeester, pastoor, dominee en school meester. Echter, sinds de jaren vijf tig is hier, soms langzaam, soms erg drastisch, verandering in gekomen. 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 28