en zowel perfect Nederlands als perfect Zeeuws spreken. - Mensen die bewust (meestal onbe wust) op een mengvorm van Neder lands en dialect overstappen. - Het verschijnen van steeds meer boeken in dialect, dialectzangers en zelfs popgroepen die niet in het Engels maar in het dialect zingen. Dit geldt niet alleen voor Zeeland; ook buiten Zeeland zie je de interesse voor het dialect toenemen. Sinds een paar jaar wordt er nu ook een lande lijke dialectendag gehouden, naar voorbeeld van onze Dialectdag. Het dialectonderzoek heeft in de ver eniging steeds een grote plaats inge nomen en terecht, in een tijd (vanaf 1929) waarin het dialect nog volop gesproken werd en er heel weinig vastgelegd was. Ook momenteel ligt het accent nog daarop, nu wij als vereniging als doel gesteld hebben om via de stichting De Zeeuwse Taele de oogst aan dialectwoorden en -uit drukkingen van de laatste 30 jaar (sinds de eerste druk van het Woor denboek in 1964) te bewerken tot een Supplement. Zoals u weet is de heer Adler speciaal hiervoor aangesteld en is hij dagelijks bezig met de be werking van de gegevens voor het Supplement Persoonlijk denk ik dat de vereni ging nog meer zou kunnen doen, zeker gezien de huidige ontwikkelingen, waarbij aan de ene kant het dialect verdwijnt en aan de andere kant de interesse toeneemt. Langzamerhand wordt het misschien tijd dat de vere niging niet alleen actief is bij het onderzoeken en vastleggen van het dialectmaar zich ook actiever gaat opstellen bij het uitdragen van de Zeeuwse dialecten en/of het regio dialect. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren gebeuren, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van publicaties in het dialect, dialectavonden, radiopro gramma's in en over het dialect, dia lectmateriaal voor schoolprojecten enz. Het bestuur zal dit zeker niet allemaal op eigen houtje kunnen, daarom is de medewerking en steun van de le den onontbeerlijk en is er een actieve vereniging nodig. Een van de manie ren om tot een levendiger vereniging te komen is bijvoorbeeld het oprichten van plaatselijke groepen die regel matig bij elkaar komen om ideeën uit te wisselen en lokale activiteiten te ontplooien, zoals in Zeeuws-Vlaande- ren al het geval is. Ook op Zuid- Beveland zijn inmiddels twee zulke groepen gestart, één in Kruiningen en één in 's-Heerenhoek, die vier keer per jaar bij elkaar komen om de vragenlijst gezamenlijk te be spreken. Bovenstaande zaken zijn slechts een paar gedachten die mij nieuw aangetreden voorzitter, door het hoofd spelen. Mogelijk leven er bij u ook zulke gedachten en heeft u ook ideeën of andere zaken die u van be lang acht voor de vereniging? Schroomt u niet om dan contact met het bestuur op te nemen via het secretariaat, de heer Willemsen, of na deze kennisma king direct met mij. Mijn adres en telefoonnummer vindt u onderaan dit bericht. Verder hoop ik u in elk geval weer te zien op de Dialectdag in Kapelle. Met vriendelijke groeten, de voorzitter, Kees Martens, Rebeccadai 5 5551 BE Valkenswaard Tel. 040 2043812 Project Zeeuwsch-Vlaanderen Regiobijeenkomst in Biervliet Op zaterdag 30 september komen de medewerkers/sters van het Project Zeeuwsch-Vlaanderen om 14.00 uur sa men in Biervliet, in De Gentsche Poort, Gentsestraat 94. We bespreken dan zoals gebruikelijk de resultaten van het afgelopen jaar. Verder be kijken we de film van Jos de Putter: Het is een schone dag geweest. Omdat we ons in het verleden veel bezig gehouden hebben met de landbouw- woordenschatzal deze film zeker bij ons in de smaak vallen. De bij eenkomst duurt van 14.00 tot 17.00 uur. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 30