Inmiddels is dr. Jacques van Key- meulen druk bezig de vragenlijst over de vogels samen te stellen. Hij be zocht daarvoor de afgelopen weken de gespreksgroepen in Axel, Kloos- terzande en Zaamslag. De resultaten waren zeer goed. De definitieve vragenlijst over dit onderwerp zal een dezer dagen ver schijnen. Deze wordt samen met het WVD-Kontakt naar de medewerkers gestuurd. Vragenlijst Houtbewerking 2 Net in het begin van de zomervakan tie verscheen het vervolg van de the matische vragenlijst over houtbewer king. Deze is speciaal geschreven voor het vakgebied van timmerman en de wagenmaker. Vijf jaar geleden kwam deel 1 uit. We konden toen in heel Zeeuwsch-Vlaanderen een tien tal timmerlieden en wagenmakers een interview afnemen. Deze komende we ken zullen deze ambachtslieden op nieuw benaderd worden. Mochten er geïnteresseerde lezers zijn die ook zo'n lijst willen ontvangen, dan ver nemen we dat graag. Automatisering Woordenboek der Zeeuwse Dialecten In de vorige aflevering van Nehalennia schreven we, dat binnen het Project Zeeuwsch-Vlaanderen begonnen was met de automatisering van het Woor denboek der Zeeuwse Dialecten. Inmid dels is driekwart van het boek ge scand en de helft is gecorrigeerd. Het is een heel karwei, maar het is de moeite waard. Op deze manier is het mogelijk straks te controleren op welke gebieden er nog een nader onderzoek naar bepaalde onderwerpen verricht moet worden. Was in 1964 ons WZD één van de eerste regionale dialectwoordenboeken; als we straks ons woordenboek geautomatiseerd heb ben, hebben we het eerste woorden boek dat gescand in de computer is ingevoerd. In de afgelopen periode corrigeerden de heren L. Kiel, R. Lammens, W. Nijsse, G.M.P. Sponselee, J. van Sluis en G. Vervaet zorgvul dig de gescande teksten. Hartelijk dank daarvoor. Wetenschappelijke Commissie Op dinsdag 11 juli kwam de Weten schappelijke Commissie voor de eerste keer bijeen. Als speciale gast was dr. Jacques van Keymeulen aanwezig. Dr. Van Keymeulen is nauw verbonden aan het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten, dat aan de Gentse Univer siteit wordt samengesteld. Op dit mo ment is men bezig met een aflevering over de bemesting van de akker. We houden zoveel mogelijk de werkwijze van het WZD aan. Dat betekent dat van alle thematische vragenlijsten de antwoorden afzonderlijk worden be schreven. Deze gegevens komen in een centrale database. In de ver slaggeving komen alleen interessante details aan de orde. Als we voorbeeld noemen we vraag 1 van de vragenlijst over de Fiets 1. Het is duidelijk, dat een rijwiel in bijna heel ons onder zoeksgebied als fiets wordt benoemd. Dan gaan we niet de 90 plaatsen noe men, waar een rijwiel als fiets wordt aangeduid, maar schrijven we Alg. Zo staat het ook in het WZD en bij dat vertrouwde gebruik sluiten we graag aan. Waar een rijwiel als velo, vielo, velosepee wordt /werd aange duid^, komt dan op de volgende regel te staan. Verder kwam nauwere samenwerking met de onderzoekscentra in Gent, Leuven, Nijmegen en Oost-Nederland ter sprake. Waar het mogelijk is, zullen we thematische vragenlijsten uit die gebieden gebruiken, nadat ze aan de Zeeuwse situatie zijn aange past. Ook zullen we kijken in hoever re we onze computerprogramma's op elkaar kunnen afstemmen. U hoort meer hierover, in de volgende afleve ring van Nehalennia. Dialect van Hoek Begin juni verscheen in zeer beperkte oplage De geschiedenis van Hoek en omstreken, geschreven door Leen de Jonge. Het boekje telt 14 hoofdstukken. Drie willen we even aan de orde stel len. Die over familienamen en voorna men, waarin een heleboel namen wor den vermeld van mensen die vroeger in Hoek of Willemskerke hebben ge woond. Verder is het hoofdstukje over 29

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 31