5. A.M. Elias. P.C.M. Schölvinck. Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs- Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 202-203; P. Brood, P. Nieuvvland, L. Zoodsma (red.). Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 569-570. 6. De 'Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken' van 1799 is van kracht geweest als instructie voor het departementaal gerechtshof te Kampen, dat Overijssel en Drenthe als ressort had: M.W. van Boven, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811 (Nijmegen 1990) 119-120. 7. C. van Nievelt, Bronnen van de Nederlandse codificatie van het zee- en assurantierecht 1798-1822 (Leiden 1978) LVII-LXVII. 8. J. van de Poll. Verzameling van vaderlandsche wetten en besluiten, uitgevaardigd sedert 22 januari 1798 tot 10 juli 1810, in zooverre zij ook. sedert de invoering der nieuwe wetgeving in Nederland, middellijk of onmiddellijk van toepassing zijn (Amsterdam 1840) 433. 9. P.Th.F.M. Boekholt, E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd (Assen-Maastricht 1977) 102. 10. S. Schama, Patriotten en bevrijders. Revolutie in de noordelijke Nederlanden. 1780/1813 (Amsterdam 1989) 431-432. 11. Boekholt, De Booy, 101. 12. W.M. Zappey, De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828) (Alphen aan den Rijn/Brussel 1967) 40. 13. J.C.N. Raadschelders, Lokale bestuursgeschiedenis (Zutphen 1992) 7 [Cahiers lokale en regionale geschiedenis 7], 14. B. Wunder (ed.). Les influences du 'modèle' Napoléonien d'administration sur l'organisation administrative des autres pays (Brussels 1995). Daarin (199-222): F.M. van der Meer, J.C.N. Raadschelders, 'Between restoration and consolidation: the Napoleonic model of administration in the Netherlands 1795-1990'. 15. H. Boels, Binnenlandse Zaken. Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd 1795-1806. Een reconstructie ([Ten Boer] 1993). 16. Raadschelders (1992) 36; J.C.M. Raadschelders, Plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen 1600-1980. Een historisch-bestuurskundig onderzoek in vier Noord-Hollandse gemeenten ('s- Gravenhage 1990) 21 (ontleend aan A. van Braam). 17. Raadschelders (1990) 188. 199. 18. Boels, 73, 171. 19. Ch. Jeurgens. P.M.M. Klep. Informatieprocesen van de Bataafs-Franse overheid 1795-1813 (Den Haag 1995) 11. 20. Zappey, 47. 21. Boels, 22. 22. Jeurgens, Klep (22) menen dat voorgedrukte tabellen pas in de Franse tijd op grote schaal worden gebruikt, nadat in de periode 1795-1810 meestal slechts met vragenlijsten was gewerkt. Dit verdient nader onderzoek. 23. Jeurgens, Klep. 24. Jeurgens, Klep. 22-23. 25. Jeurgens, Klep. 65-80. 26. Aldus Boels, 11. 27. J. Hofman (red.). Inventaris van de archieven der gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd in Gelderland 1795-1813. deel VII (Arnhem 1983) 2017-2039: systematisch overzicht van ingekomen opgaven van lagere besturen op aanschrijvingen. 28. S. Schama, Patriots and liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813 (New York 1977) 319 Schama, Patriotten en bevrijders, 379]. 29. F. Grijzenhout. N.C.F. van Sas, Denkbeeldig Vaderland, kunst en politiek in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813 (Den Haag 1995) 22. 30. Van der Meer. Raadschelders, 202-203 (ontleend aan de memoires van de Due de Broglie). 31. Jeurgens. Klep, 61-64. 46 ZEELAND IN DE BATAAFS-FRANSE TIJD 1795-1814

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 48