MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Sprekers gezocht Zeker bestuursleden van verenigingen kennen het probleem uit ervaring: het vinden van een geschikte spreker of spreekster voor de jaarvergadering of het lezingenprogramma van het winterseizoen. De lezinghouders uit de eigen organisatie zijn na verloop van tijd allemaal een keer aan het woord geweest, dus hoe nu verder? Een compleet en zo actueel mogelijk overzicht van sprekers over 'Zeeuwse' onderwerpen, een voor ieder te raadple gen sprekersgids, zou dan uitkomst kunnen bieden. In diverse provincies functioneert zo'n gids al lange tijd, en met succes. In Zeeland ontbreekt iets dergelijks tot nu toe. Een gemis dat door een groeiend aantal organi ses wordt gevoeld. Daarom hebben het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de consulent regionale geschiedbeoefening het plan opgevat om in die behoefte te voorzien. We stellen ons de gang van zaken ter voorbereiding van zo'n gids als volgt voor. Eenieder die zich wil laten registreren als spreker of spreekster over één of enkele Zeeuwse onderwerpen, verzoeken wij vriendelijk een eenvou dig registratieformulier (met toelichting) aan te vragen. Dat kan schriftelijk (met behulp van een briefkaart) of telefonisch (0118 654347) bij het secre tariaat van het Kon. Zeeuwsch Genoot schap, Kousteensedijk 7, 0331 JE Mid delburg. Bent u beschikbaar voor één onderwerp, dan kunt volstaan met één formulier aan te vragen en in te vullen. Wilt u in de beoogde gids voor meer onderwerpen vermeld staan, dan kunt u meer exemplaren van het formulier aanvragen en invul len. Elk onderwerp dat een relatie heeft met Zeeland, komt in principe voor vermelding in aanmerking. Deze oproep verschijnt in een aantal bladen, maar het is uiteraard de bedoeling dat u slechts eenmaal reageert. Het is dus duidelijk dat wij het ini tiatief leggen bij de lezers van deze oproep; dat lijkt ons efficiënter dan elk lid van Vereeniging of Werkgroep, lezers dus van Nehalennia, ongevraagd het formulier aan te bieden. Bij vol doende respons ligt het in de bedoe ling (een deel van) de geregistreerde gegevens te verwerken tot een hand zame en voor ieder te raadplegen gids, waarvan de verschijning te zijner tijd nader zal worden aangekondigd. Het streven is erop gericht om in elk geval een zo compleet mogelijke gids van sprekers op het terrein van de geschie denis van Zeeland samen te stellen. Voor nadere inlichtingen over de spre kersgids in voorbereiding kunt u te recht bij: drs A.P. de Klerk, consu lent regionale geschiedbeoefening Zeeland, telefoon 01 18-638920 (maandag, dinsdag, woensdagochtend). Speurtocht schilderij Aldegonde In het kader van de Marnix-herdenking in 1988 zullen we graag ook een schil derij exposeren voorstellende het kasteel Aldegonde te West-Souburg, vervaardigd door de heer G. Luteijn aldaar, naar een afbeelding uit het jaar 1607, voorkomende in o.a. Merk waardige kastelen in Nederland, 2e deel, door J. van Lennep en W.J. Hofdijk Dit schilderij werd door de heer Luteijn in 1952 geschonken aan de gemeente Oost- en West-Souburg en kreeg een plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Na de 'annexatie' door de gemeente Vlissingen werd het voormalige Souburgse gemeentehuis voor verschillende doeleinden benut. Aanvankelijk bleek daarbij het schil derij nog steeds in de voormalige raadzaal te hangen, vanwaar het op zeker ogenblijk is verdwenen, echter niet naar het Stedelijk Museum te Vlissingen Wie kan ons informatie verstrekken inzake de huidige verblijfplaats van dit schilderij of heeft het in de loop der jaren op andere plaatsen dan de raadzaal gezien? In de PZC van 15 april 1996 werd in het kader van tiet 'Wilhelmus' nog een afbeelding van dit schilderij getoond. Als u zich iets herinnert dan graag een berichtje aan de Vereniging van Vrienden van Oudheidkamer Aldegonde i.o., J.P. Deij, Zuiderbaan 29, 1386 CK West- Souburg. Tel. 0118-166725. 3 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 39