PLATFORM VOOR DE VERDEDIGINGSWERKEN IN DE PROVINCIE ZEELAND E. Vrcenegoor Op 13 september j.l. vond een gesprek plaats tussen de Stichting Menno van Coehoorn, een aantal correspondenten van deze stichting en ondergetekende, provinciaal archeoloog van Zeeland. Onderwerp van het gesprek was de vorming van een platform voor verdedigingswerken in de provincie Zeeland. De reden om een dergelijk platform op te richten is gelegen in een aantal problemen die zich het afgelopen jaar binnen de provincie Zeeland voordeden op het gebied van forten en verdedigingswerken. Doel van het platform is: 1het geven van verantwoorde adviezen bij inrichtings-, beheers-, reconstructie- en behoudsplannen voor verdedigingswerken; 2. de afstemming en coördinatie tussen verschillende overheden, instellingen en het particulier initiatief met plannen voor verdedigingswerken; 3. de toetsing van plannen waarvoor subsidies worden verstrekt. Het platform is samengesteld uit mensen, die vanuit hun werk of achtergrond een specifieke kennis hebben op het gebied van verdedigingswerken, die te maken hebben met het beheer van deze cultuurhistorische monumenten, en die plannen moeten beoordelen waarin deze elementen voorkomen of een essentiële rol spelen. Het platform bestaat uit de correspondenten van de Stichting Menno van Coehoorn in Zeeland: de heer Ruys, correspondent Walcheren en N-Z-Beveland, de heer Brand, correspondent Midden- en Oost Zeeuws- Vlaanderen, de heer Hendrikse, correspondent West Zeeuws-Vlaanderen, de heer Zuurdeeg, correspondent Tholen, de heer Oele, correspondent Schouwen-Duiveland en de heer Klepper, correspondent Goeree- Overflakkee. Verder uit de heer Polman en/ol mevr. Vriesendorp-Scheltema namens Stichting Menno van Coehoorn, de heer Hage namens Staatsbosbeheer, de heer Buth namens de Stichting het Zeeuwse landschap, de heer Oele namens de Stichting tot instandhouding van culturele waarden prov. Zeeland, de heer de Klerk namens de Kastelenstichting Holland en Zeeland, de heer De Meurichy namens de provincie Zeeland afd. Cultuur en monumentenzorg, de heer Bouwman namens de provincie zeeland afd. RO/Planologie, de heer Rouwenhorst namens de Rijksdienst monumentenzorg Zeist, de heer De Meulenmeester, landschapsarchitect van de dienst LBL, ministerie van LNV, mevrouw Vreenegoor, provinciaal archeoloog. Dit bericht is verstuurd naar alle overheden, instanties/instellingen en particuliere organisaties, die in hun werk geconfronteerd kunnen worden met verdedigingswerken in Zeeland. Vragen, adviezen en plannen kunt u ter beoordeling opsturen naar het platform. Het secretariaat wordt gevoerd via de provinciaal archeoloog. Correspondentie adres PDB, Balans 17, 4331 BL Middelburg, tel. 0118-623732. 1 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 19