boekje van de heer Zuurdeeg te cite ren, willen we ons beperken tot slechts een kort, zelfs niet letter lijk weergegeven citaat: 'In de negen tiende eeuw wordt de bereiding van de rode verfstof uit meekrap min of meer geïndustrialiseerd; de ontdek king van de kunstmatige bereiding van de kleurstof alizarine uit steen kool veroorzaakt op het eind van die eeuw de totale teloorgang van de meekrapcultuur.Ook in Zuurdeegs boekje lezen we de veronderstelling dat de teelt van suikerbieten spoe dig het economisch verlies van de meekrapteelt heeft goedgemaakt; uit recente studies blijkt evenwel dat het vooral de veeteelt was die het ontstane gat heeft gevuld. De publikatie van Zuurdeeg over de meekrap is een zeer lezenswaardig geheel geworden. Ze kent slechts één gemis: uitgegeven ter gelegenheid van de Ode aan de Meekrap is het kunstwerk zelve de grote afwezige. B.O. K. Bos e.a., Fort Rammekens (Middel burg: Stichting Natuur- en Recreatie informatie, 1995). 48 blz., afbn. ISBN 90 72146 29 8. Prijs 7,95. Van een ontoegankelijk en bijna ver geten hoekje Walcheren groeide fort Rammekens de laatste tien jaar uit tot een goedbezochte toeristische attractie. Binnenkort moet het zelfs een van de belangrijkste trekpleisters worden in het landelijke VOC-project. Sinds 1984 verzorgde de Stichting Natuur- en Recreatieinformatie (NRI), samen met eigenaar Staatsbosbeheer, in de zomermaanden de openstelling van dit unieke bastionvormig water fort uit 1547. Vorig jaar is, in samenwerking met het Stedelijk Museum Vlissingen, een 'kasteelheer' aangesteld en is het oudste zeefort van West-Europa zeven maanden per jaar toegankelijk en via een nieuwe route verbonden met het door Staats bosbeheer eveneens ruimer openge stelde bos Rammekenshoek Tijd dus voor een nieuwe gids die de bezoekers de achtergronden ver telt van de bouw, de verbouw en het gebruik van deze door de Italiaanse architect Donato de Boni Pellezuoli ontworpen fortificatie. Het aparte hoofdstuk over 'kasteel Zeeburg' en de rede van Rammekens als vertrekplaats van (onder andere) Oostindiëvaarders loopt alvast vooruit op Rammekens als toekomstig speerpunt in het VOC-project. Ook wordt aan dacht besteed aan het fort als zee wering, de inundatie van 1944 en de daaruit ontstane Rammekenskreek. De bundel wordt besloten met een beschrijving van de muurplanten, vleermuizen en vogels in het fort en de flora en fauna van het natuurge bied Rammekenshoek en het nabij ge legen Rammekensschor. J.H.F.S. 2 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 23