Na de pauze bekeken we uitgebreide fragmenten van Jos de Putters film: Het is een sehóóne dag geweest. Op zaterdag 18 november vond in het Belgische leper de presentatie plaats van de laatste aflevering van het Woordenboek van de Vlaamse Dia- lekten (WVD), dat handelt over de bemesting van het bouwland. In dit deel is ook weer uitvoerig aandacht besteed aan Zeeuwsch-Vlaanderen Een uitgebreide bestuursdelegatie was bij deze plechtigheid aanwezig. Een welgemeende gelukwens aan het adres van de samenstellers van het (WVD) is hier dan ook op zijn plaats. Automatisering van het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten In de vorige afleveringen van Neha- lennia werd uitvoerig aandacht besteed aan dit ünieke project: een woorden boek van ruim dertig jaar oud dat in de computer gebracht wordt. Op dit moment is ruim drie kwart van het woordenboek gescand en ingevoerd. We krijgen nu al een prachtig beeld van het geheel en in een paar minu ten zijn bijvoorbeeld alle spreekwoor den en gezegden rondom een bepaald begrip op het beeldscherm zichtbaar of op papier te lezen als we dit laten 'uitschrijven' We danken de heren L. Kiel, R. Lam mens, W. Nijssen, G. Otte, J. v. Sluis, G. Sponselee en G. Vervaet voor hun medewerking, want... vele handen maken licht werk. We hopen in de loop van het voorjaar het pro ject af te ronden en houden u op de hoogte van de stand van zaken. Intus sen kregen we reacties op dit project uit het Belgische Oost-Vlaanderen waar het bekende woordenboek over het Land van Waes op identieke wijze als ons woordenboek bewerkt wordt. Veel sterkte en succes toegewenst. Tenslotte wensen we alle medewerkers/ sters aan het Project Zeeuwsch-Vlaan deren prettige feestdagen en het aller beste voor 1996 toe. Wetenschappelijke Commissie Op 10 oktober kwam deze Commissie voor de tweede keer bijeen. Het is de bedoeling samen met de Advies commissie voor het Supplement op het Woordenboek der Zeeuwse Dialec ten, sturing te geven aan het proces en het product Supplement. Inmiddels is al heel veel materiaal bijeen- en in de computer gebracht. In de Commissie is gesproken over de opzet van het nieuwe deel. Er zijn veel nieuwe woorden gevonden, maar ook bekende woorden die al in het WZD staan. Deze laatste hebben we nu in andere regio's van Zeeland ge vonden, soms ook met nog een andere betekenis dan we in het WZD vinden. Hoe moet dit allemaal in het Supple ment komen? Op deze en andere vragen die in de loop van de komende weken op ons afkomen, hopen we samen met de Advies commissie een goed antwoord te vinden. Bij deze aflevering van Nehalennia gaat een vragenlijst mee over voeding. Juist in deze tijd van het jaar een passend onderwerp. Ook vindt u in dit blad de verlate beantwoordingen van De Fiets, deel 1. In maart 1995 ging deze vragenlijst met Nehalennia mee. De vorige vragenlijst, waarin oude woorden werden gevraagd, leverde veel reacties op. Hartelijk dank ook voor die medewerkers/sters die een uitgebreide brief erbij deden, omdat ze 'hun ei niet op het antwoordfor mulier kwijt konden'. R.W. Mededelingen van het onderzoeks- secretariaat In memoriam mw. A. Wiebrens-Beekman De dichteres van de Gemeente Bruinisse, die zich Jaone van Bru mocht noemen. Schriften vol woorden, uitdrukkingen, limericks, korte verhaaltjes in haar dialect ontvingen we in de loop der jaren. Met weemoed bladeren we in haar 'werk', van bikkelversjes tot 'Un Psalm van Doavied', Psalm 23. Zij was in alle eenvoud één van de meest enthousiaste werkzame leden van onze Vereeniging! 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 26