NEHALENNIA, BULLETIN van de WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE van het KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN en de ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Verschijnt 4 maal per jaar. Aflevering 105 Winter 1995 I.S.S.N. 01687131 machtigingsnummer P.T.T. 78719 Redactiesecretariaat Bijdragen voor Nehalennia kunnen bij het redactiesecretariaat worden ingezonden: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, Balans 17, 4331 BL Middelburg t.a.v. J.J.B. Kuipers, tel. 0118-623732. Lidmaatschap Nehalennia is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. Het lidmaat schap van beide verenigingen is gecombineerd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Men kan zich het gehele jaar als lid aanmelden. De contributie bedraagt 30,-. Leden ontvangen het bulletin Nehalennia gratis. Voor betaling van de contributie wordt een acceptgirokaart toegezonden. Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk voor 1 december geschieden. Aanmelding, opzegging en adreswijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden gericht aan: Ledenadministratie Nehalennia, p/a Sint Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg. Verzending en bestelling Losse nummers van Nehalennia kosten 7,- exclusief verzendkosten. Ook oude nummers en andere verenigingspublikaties zijn soms nog verkrijgbaar. Voor informatie over verzending en bestelling kunt u contact opnemen met: mevr. J.A. Oele-Leijs, Vroonlandseweg 3b, 4421 GJ Kapelle, tel. 0113-341700. Gironummer 3719924 t.n.v. Werkgroep Historie en Archeologie, p/a Trix Terwindtstraat 24, 4333 CE Middelburg. Secretariaten Voor verenigingsaangelegenheden wende men zich tot de volgende secretariaten: Werkgroep Historie en Archeologie Dhr. J.H.F. Schwartz, p/a Sint Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek Dhr. R. Willemsen, Boterzandestraat 15, 4521 AS Biervliet Redactie J.J.B. Kuipers (eindredacteur) B. Oele R.M. Rijkse J.H.F. Schwartz drs. W.H.P. Scholten drs. P.W. Sijnke ir. J.A. Trimpe Burger R. Willemsen

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 2